Παρασκευή, 12 Απρ, 2024
Δ Χαιρετισμοί. Βασιλείου του ομολογητού, επισκόπου Παρίου, Ανθούσης οσίας, Αρτέμωνος ιερομάρτυρος, Ακακίου οσιομάρτυρος του νέου (1730).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΓΡΙΦΩΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΒΥΛΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΠρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης

ΓΡΙΦΩΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΒΥΛΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ καταγγελία τοῦ σεμνοῦ μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν ὁποία ἐπεσήμανε τὴν ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση τοῦ συνεπισκόπου του εἰς ὅσα περὶ διηρημένης ἐκκλησίας ἰσχυρίσθηκε, εἶναι δογματικὰ ἄψογη καὶ ἀναντίρρητη. ᾿Επιβεβαίωσε τὴν καταγγελία αὐτὴ μὲ ἰσχυρὴ ἐπίσης ἐπιχειρηματολογία ὁ καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης. ᾿Απαντῶν εἰς ἀμφοτέρους ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας ἐπέμεινε στὶς θέσεις του μὲ προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ διέκοψε, προφανῶς λόγῳ ἐλλείψεως ἐπιχειρημάτων, τὸν διάλογο μὲ τοὺς ἐν τῇ πίστει τῆς ἀδιαιρέτου ᾿Εκκλησίας ἀδελφούς, ἐνῶ μετέχει στὸν ἐπὶ τριάντα ἔτη συρόμενο ἐπιζήμιο διάλογο μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς.....

 

1. ῾Η ῾Ελλαδικὴ ῾Ιεραρχία χάραξε πρώτη τὴν ᾿Ορθόδοξη γραμμὴ στὸ θέμα τοῦ πρωτείου

 

Λόγῳ τῆς ὑψίστης σοβαρότητος τοῦ θέματος ἔπρεπε νὰ λάβει θέση ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.), ὅπως ζητοῦσε ἄλλωστε ὁ μητροπολίτης Κυθήρων. Αὐτὸ γιὰ λόγους ποὺ δὲν γνωρίζουμε δὲν ἔγινε· ἴσως διότι ἐκρίθη ὅτι ἡ ὀρθοδοξοῦσα πλειονότης τῶν ἀρχιερέων θὰ κατέφερε γιὰ δεύτερη φορὰ ἰσχυρὸ πλῆγμα ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅπως αὐτὸ συνέβη πρὸ ἔτους στὴν τακτικὴ καὶ πάλιν συνέλευση τῆς ῾Ιεραρχίας, ὅταν μὲ ἔγγραφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἐζητήθη νὰ ληφθοῦν ἐπειγόντως μέτρα ἐναντίον τῶν ὑπογραψάντων καὶ διακινούντων τὴν εὐφήμως καὶ πανορθοδόξως γνωστὴ καὶ ἀποδεκτὴ "῾Ομολογία πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ". ῾Η ῾Ιεραρχία ὄχι μόνο δὲν ἔλαβε κανένα μέτρο, ἀλλὰ γιὰ πρώτη φορὰ ἔθεσεν ὀρθοδόξως περιοριστικοὺς ὅρους, μὲ βάση τοὺς ἱεροὺς κανόνες, στὴν συζήτηση περὶ τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα στὸν διεξαγόμενο ἀνωφελῆ καὶ ἐπιζήμιο θεολογικὸ διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς. ῾Η ὁλοκάθαρη ἐκκλησιολογικὴ θέση τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας κατὰ τὴν πρόσφατη συνέλευση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ διαλόγου στὴ Βιέννη, περὶ τοῦ ὅτι κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία ὁ πάπας δὲν εἶχε καμμία δικαιοδοσία στὴν ᾿Ανατολὴ καὶ ἦταν ἁπλῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς πέντε πατριάρχας μὲ περιορισμένη τοπικὴ δικαιοδοσία στὴ Δύση, ἐκφράσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν τακτικὴ συνέλευση τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 2009. Χαίρομεν καὶ ἀγαλλόμεθα γιὰ τὴν ὀρθοδοξότατη θέση τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας, καὶ προσευχόμαστε ἡ μεγάλη αὐτὴ καὶ δυνατὴ ᾿Εκκλησία νὰ συντελέσει ὥστε νὰ ἐπανέλθουμε σὲ ὅλα τὰ θέματα, χωρὶς διπλωματικὲς ἀμφιταλαντεύσεις, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῶν ῾Αγίων Πατέρων. Οἱ τοῦ Φαναρίου, ἀδίδακτοι ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἐπαναλαμβάνουν τὸ λάθος τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη θεολογική τους γραμμή, ἀκολουθοῦν ἐσφαλμένη ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, ἐνισχύοντας στὴ συνείδηση τῶν πιστῶν τὴν οὕτως ἢ ἄλλως δυνατὴ θέση τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας.


2. Δὲν εἶναι διένεξη προσώπων, ἀλλὰ ὑπεράσπιση τῆς πίστεως
 
Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ θέμα, αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ συνέλευση τῆς ῾Ιεραρχίας δὲν πῆρε στὰ χέρια της τὸ ἀναμμένο κάρβουνο τῆς ἐκκλησιολογικῆς παρρεκκλίσεως τοῦ Μεσσηνίας καὶ τὸ πέταξε στὴ μικρὴ Διαρκῆ ῾Ιερὰ Σύνοδο γιὰ νὰ τὸ σβήσει. Τὸ θέμα ὅμως παραμένει, τὸ κάρβουνο εἶναι ἀναμμένο, δὲν μουτζουρώνει ἁπλῶς ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ καίει. ῾Η λακωνικὴ ἀπόφαση τῆς Συνόδου (11.10.2010) προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπορίες. Τήν παραθέτουμε καὶ διατυπώνουμε κατόπιν σχόλια καὶ ἐρωτηματικά· "῾Η Διαρκὴς ῾Ιερὰ Σύνοδος ὡσαύτως ἐξέτασε τὴν ὑπόθεση μεταξὺ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, καὶ μετὰ τὶς δοθεῖσες ἑκατέρωθεν ἐξηγήσεις ἀνακοινώνει ὅτι· α) Οὐδεμία ἐκκλησιολογικὴ παρεκτροπὴ ὑφίσταται στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καὶ β) ἀναγνωρίζει στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ τὴν εὐαισθησία γιὰ τὴν τήρηση τῆς ἀκριβείας τῆς δογματικῆς διδασκαλίας". Τὸ θέμα (ὄχι ἡ ὑπόθεση) ποὺ ἐξέτασε ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι προσωπικὴ διαφορὰ μεταξὺ δύο ἐπισκόπων γιὰ μικρῆς σημασίας ποιμαντικὰ καὶ διοικητικὰ θέματα, ἀλλὰ παρέκκλιση ἐκκλησιολογικὴ τοῦ Μεσσηνίας στὰ ὅρια τῆς αἱρέσεως· ἑπομένως ἡ Σύνοδος ὤφειλε νὰ ἐξετάσει τὸ θέμα τῆς παρεκκλίσεως ἑνὸς ἐπισκόπου ἀπὸ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς ᾿Εκκλησίας. Τὸ θέμα δὲν εἶναι μεταξὺ τοῦ Κυθήρων καὶ τοῦ Μεσσηνίας, ἀλλὰ μεταξὺ τοῦ αἱρετίζοντος Μεσσηνίας καὶ τῆς ἀληθείας τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Υποβιβάζεται ἡ δογματικὴ παρέκκλιση σὲ προσωπικὴ διένεξη δύο ἐπισκόπων καὶ τίθενται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο ὁ πλανώμενος καὶ ὁ καταγγέλων τὴν πλάνην.


3. ᾿Αποκήρυξε τὴν πλάνη ὁ Μεσσηνίας δημοσίως;
 
Ποιὲς ἦσαν ἔπειτα οἱ "δοθεῖσες ἑκατέρωθεν ἐξηγήσεις"; ᾿Ετηρήθησαν πρακτικά, κατεγράφησαν τὰ λεχθέντα καὶ ἐξηγηθέντα; ῾Υπῆρξαν προηγουμένως δημόσιες καὶ ἐπίσημες καταγγελίες γιὰ τὴν πλάνη καὶ τὴν παρέκκλιση καὶ δημόσια ἄρνηση ἀνακλήσεως τῆς πλάνης καὶ ἐπιμονὴ εἰς αὐτήν. ῾Επομένως πρέπει νὰ δημοσιοποιηθοῦν καὶ οἱ ἐξηγήσεις· διότι, ἂν μὲν εἶναι ἐπαρκεῖς, θὰ παύσει τὸ σκάνδαλο καὶ θὰ εἰρηνεύσει τὸ πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας, θὰ σβήσει τὸ ἀναμμένο κάρβουνο. Ἂν ὅμως εἶναι ἀνεπαρκεῖς, θὰ ἐξακολουθήσει νὰ καὶει καὶ νὰ σκανδαλίζει, τώρα μάλιστα πολὺ περισσότερο, διότι ἐμφανίζει καὶ τοὺς συνοδικοὺς ἀρχιερεῖς ἢ νὰ συμφωνοῦν πρὸς τὶς θέσεις τοῦ Μεσσηνίας ἢ νὰ διστάζουν νὰ λάβουν τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες μέτρα, καὶ ἁπλῶς κουκουλώνουν τὸ θέμα μὲ ἀμφιλεγόμενες δυσερμήνευτες ἀποφάσεις "ἥξεις, ἀφίξεις". Τί ἐξηγήσεις ἔδωσε ὁ Μεσσηνίας καὶ σὲ ποιοὺς τὶς ἔδωσε; ᾿Ενώπιον ὅλων τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἢ σὲ κάποια ἐπιτροπὴ ἀπὸ μέλη της καὶ ποιὰ μέλη; ᾿Αποκήρυξε τὴν πλάνη, ἀναγνώρισε τὸ λάθος του; Ἂς τὸ μάθουμε ὅλοι γιὰ νὰ χαροῦμε. ῾Η φράση "οὐδεμία ἐκκλησιολογικὴ παρεκτροπὴ ὑφίσταται στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο" χρειάζεται αἰτιολόγηση· δὲν ἐξαφανίζεται ἡ πλάνη, ἐπειδὴ ἔτσι ἀποφάσισε ἡ Σύνοδος· δὲν ἰσχύει στὴν ᾿Εκκλησία τὸ "αὐτὸς ἔφα". ῾Η συνοδικὴ λειτουργία ἔχει εὐρεῖα διαστρωμάτωση, περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐνημέρωση τοῦ σώματος τῶν πιστῶν, χωρὶς τὴν συμφωνία τῶν ὁποίων οἱ συνοδικὲς ἀποφάσεις δὲν ἔχουν κανένα κῦρος. Πρέπει νὰ μάθουμε, πῶς ξαφνικά, ἐνῶ ὑπῆρχε στὰ γραπτὰ τοῦ Μεσσηνίας βαρύτατη ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση, ὅπως κατήγγειλαν ὁ μητροπολίτης Κυθήρων καὶ ὁ καθηγητὴς Τσελεγγίδης, τώρα δὲν ὑπάρχει παρέκκλιση. ῾Υπάρχει μετὰ τὰ γραπτὰ κάτι ἄλλο ποὺ τὸ ξέρουν οἱ ῞Αγιοι Συνοδικοὶ καὶ τὸ ἀποκρύπτουν; ῾Υπάρχει ἀναγνώριση τοῦ λάθους καὶ μετάνοια; Ἂν δὲν ὑπάρχει, τότε πρόκειται γιὰ συγκάλυψη καὶ συνενοχή.


4. Γιατί νὰ δώσει ἐξηγήσεις ὁ Κυθήρων; Γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία του;

῾Ο μητροπολίτης Κυθήρων δὲν ἔπρεπε νὰ τσουβαλιασθεῖ στὶς "ἑκατέρωθεν ἐξηγήσεις". ᾿Εξηγήσεις ἔπρεπε νὰ δώσει μόνον ὁ Μεσσηνίας· ὁ Κυθήρων ἔπραξε στὸ ἀκέραιο τὸ ἐπισκοπικό του χρέος καὶ τοῦ ζητοῦμε ἀπὸ πάνω καὶ ἐξηγήσεις; ῾Η ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται μόνο σὲ ἐξηγήσεις τοῦ Μεσσηνίας. Γιὰ δεύτερη φορὰ ἡ Σύνοδος μετὰ τὸ "μεταξὺ" παίρνει ἴσες ἀποστάσεις μεταξὺ τοῦ πλανωμένου καὶ τοῦ ἐπισημαίνοντος τὴν πλάνη· μὲ τὴ φράση "ἑκατέρωθεν ἐξηγήσεις" ἐξισώνονται ὁ αἱρετίζων καὶ ὁ ᾿Ορθόδοξος. ῾Η "εὐαισθησία γιὰ τὴν δογματικὴ ἀκρίβεια" ποὺ προσμετρᾶ ἡ Σύνοδος στὸν μητροπολίτη Κυθήρων δὲν εἶναι ἀρκετή. Δὲν μᾶς λέγουν ἂν ἡ καταγγελία του ἐναντίον τοῦ Μεσσηνίας εἶναι θεολογικὰ δικαιολογημένη ἢ ἀθεμελίωτη. Σὰν μικρὸ παιδὶ τὸν θωπεύουν στὸ μάγουλο, ἀλλὰ δὲν συζητοῦν, περιφρονοῦν τὶς θέσεις του. Τελικὰ ποιὸς ἔχει δίκαιο, ὁ Κυθήρων ἢ ὁ Μεσσηνίας; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν καὶ οἱ δύο δίκαιο γιὰ ἀντίθετες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος; Ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἄλλαξε θέση, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχει πλέον θέμα δογματικῆς παρεκκλίσεως; ᾿Ανεγνώρισε τὸ λάθος του ὁ Μεσσηνίας ἢ ἀπέσυρε τὴν καταγγελία ὁ Κυθήρων;


5. Συγκρητιστικὸ οἰκουμενιστικὸ ὑπόβαθρο
 
Ἂν δὲν ἔγινε οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο, τότε βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία συγκρητιστική, οἰκουμενιστικὴ νοοτροπία, ὡς ὑπόβαθρο τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία δέχεται ὅτι δὲν ὑπάρχει πλάνη καὶ αἵρεση, παντοῦ ὑπάρχει ἀλήθεια, σ᾿  ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ σ᾿ ὅλες τὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες. ῾Η ἑνότητα δὲν πρέπει νὰ ἀναζητεῖται στὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ στὴν ποικιλία, ὅπως ἐπιμένει ἐπὶ ἔτη τὸ αἱρετικὸ καὶ ἐσφαλμένο δόγμα τῶν Οἰκουμενιστῶν "ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ". Αὐτὴν τὴν ποικιλία εἶδαν οἱ ῞Αγιοι Συνοδικοὶ στὶς θέσεις τοῦ Κυθήρων καὶ τοῦ Μεσσηνίας, καὶ ἐδικαὶωσαν ἀμφοτέρους; Εὐχόμαστε νὰ μὴ ἰσχύει αὐτό, διότι στὴν παροῦσα σύνθεση τῆς Διαρκοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὑπάρχουν ἐπίσκοποι ἐγνωσμένης καὶ δοκιμασμένης ᾿Ορθοδόξου γραμμῆς. Περιμένουμε ἀπαντήσεις καὶ διασαφήσεις πάνω στὴ γριφώδη καὶ σιβυλλικὴ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου. 
 
Πηγή: Ὀρθόδοξος Τύπος 29/10/2010


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης