Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Σειρὰ "ΚΑΙΡΟΣ"Σειρὰ

Σειρὰ «ΚΑΙΡΟΣ»

1.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Οὐνία-Νεώτερες ἐξελίξεις, Θεσσαλονίκη 1994.

2.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ὀρθοδοξία καὶ οἰκολογία, Θεσσαλονίκη 1994.

3.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἡ "Ὀρθοδοξία" τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Μονο­φυσιτῶν, Θεσσαλονίκη 1994

4.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ψυχαγωγία. Κοσμικὴ καὶ Χριστιανική, Θεσσαλονίκη 1994.

5.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Εἶναι οἱ Ἀρμένιοι Ὀρθόδοξοι; Οἱ θέσεις τοῦ Μ. Φωτίου, Θεσσαλονίκη 1995.

6.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Τὰ γηρατειά. Ἕνα μεγάλο ὑπαρξιακὸ καὶ κοινωνικὸ πρόβλημα, Θεσσαλονίκη 1995.

7.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός. Νέα αἰχμαλωσία καὶ ἀντίσταση, Θεσσαλονίκη 1995.

8.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκη 1998.

9.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Θεσσαλονίκη ἡ φιλομόναχος, Θεσσαλονίκη 1998.

10.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση,  Ἡ Ροτόντα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Οἱ λόγοι τῆς διαμάχης, Θεσσαλονίκη 1998.

11.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης. Ἡ προσφο­ρά της (1942-1992), Θεσσαλονίκη 1999.

12.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Γάμος καὶ Ἀγαμία. Ποιὸ ὑπερέχει; Θεσσαλο­νίκη 1999.

13.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Οἱ νέες ταυτότητες. Ποιοὶ δημιούργησαν τὸ πρόβλημα, Θεσσαλονίκη 2000.

14.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία. Ἡ ἀρχαία πράξη καὶ οἱ νέοι παραβάτες, Θεσσαλονίκη 2000.

15.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Τὸ Χριστουγεννιάτικο δένδρο. Ξενόφερτο καὶ ἀντιχριστιανικό, Θεσσαλονίκη 2000.

16.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἀπὸ τὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας στὴ Νίκαια τῆς Γαλλίας. Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος καὶ οἱ μικροὶ τῶν καιρῶν μας, Θεσσαλονίκη 2001.

17.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Παρηγορία πενθούντων. Οἱ παραμυθητικὲς ἐπιστολὲς Μ. Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 2001.

18.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὁ πάπας. Τὰ παραλειπό­μενα μιᾶς ὁμιλίας, Θεσσαλονίκη 2001.

19.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα. Διαπιστώσεις καὶ ἐκτιμήσεις, Θεσσαλονίκη 2001.

20.   Πρωτοπρ.Θεοδώρου Ζήση, Εὐεργετικὸ καὶ καθαρτικὸ τὸ τσουνάμι. Εὐθύνεται ὁ Θεὸς γιὰ τὶς φυσικὲς καταστροφές; Θεσσαλονίκη 2005.

21.   Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἐκκλησία καὶ Ποδόσφαιρο. Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἀθλητισμός, Θεσσαλονίκη 2005.


ΟΥΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο - Οὐνία, Νεώτερες ἐξελίξεις - Ἀποτίμησις καὶ ἀξιολόγησις τοῦ κειμένου τοῦ Balamand -Ἐκδόσεις "Βρυέννιος"
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
π. Θεοδώρου Ζήσση - Βιβλίο - Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκολογία - Σειρὰ "Καιρός", Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικαιρότητος, Ἐκδόσεις "Βρυέννιος".
Η "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"  ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ.
π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ἡ "Ὀρθοδοξία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτῶν.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικαιρότητος, Σειρὰ "Καιρός", Ἐκδόσεις "Βρυέννιος"
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;
π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Εἶναι οἱ Ἀρμένιοι Ὀρθόδοξοι; -Οἱ θέσεις τοῦ Μ. Φωτίου.
ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Βιβλίο μὲ θέμα: Τὰ Γηρατειά, Ἕνα μεγάλο ὑπαρξιακὸ καὶ κοινωνικὸ πρόβλημα.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμός, νέα αἰχμαλωσία καὶ ἀντίσταση.
Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΦΙΛΟΜΟΝΑΧΟΣ
Εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο ποὺ ὀργάνωσε ἡ Θεολ. Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα" Ἠ Θεσσαλονίκη ὡς κέντρο Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Προοπτικὲς στὴ σημερινὴ Εὐρώπη"
Η ΡΟΤΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ἡ Ροτόντα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, "Οἱ λόγοι τῆς διαμάχης".
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ἡ προσφορὰ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τὰ ἔτη 1942-1992
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ: ΠΟΙΟ ΥΠΕΡΕΧΕΙ;
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Βιβλίο μὲ θέμα: Γάμος καὶ ἀγαμία. Ποιὸ ὑπερέχει;.
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Βιβλίο μὲ θέμα: Οἱ νέες ταυτότητες, Ποιοὶ δημιούργησαν τὸ πρόβλημα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.  Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία. Ἡ ἀρχαία πράξη καὶ οἱ νέοι παραβάτες.
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο ξενόφερτο καὶ ἀντιχριστιανικὸ.
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ,  ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.  Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ.
Σειρὰ "Καιρός", Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικαιρότητας, Ἐκδόσεις "Βρυέννιος"
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ.  ΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σειρὰ "Καιρός", Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικαιρότητος, Ἐκδόσεις "Βρυέννιος"
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
Τὰ παραλειπόμενα μιᾶς ὁμιλίας
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο μὲ θέμα: Μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα διαπιστώσεις καὶ ἐκτιμήσεις.
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ.
π. Θεόδωρος Ζήσης. Βιβλίο μὲ θέμα:"Εὐεργετικὸ καὶ καθαρτικὸ τὸ τσουνάμι Εὐθύνεται ὁ Θεὸς γιὰ τὶς φυσικὲς καταστροφές;.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.
π. Θεόδωρος Ζήσης. Βιβλίο μὲ θέμα: Ἐκκλησία καὶ Ποδόσφαιρο Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἀθλητισμός.

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης