Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

                                Ἐκκλησία καὶ Ποδόσφαιρο
                                      Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἀθλητισμὸς

                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1
Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἀθλητισμὸς  
9
 2 Ἑνότητα καὶ συμφωνία τῶν Πατέρων ἔναντι τῆς κοσμικῆς ψυχαγωγίας καὶ τοῦ ἀθλητισμοῦ
12
 3 Ἔπρεπε νὰ μετάσχει ἡ Ἐκκλησία στοὺς πανηγυρισμοὺς γιὰ τὴν νίκη τῆς ἐθνικῆς ὁμάδος ποδοσφαίρου;  
13
 4 Δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἀθλητισμὸ οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι. Ἄλλα θεάματα καὶ ἄλλα ἀκούσματα
16
 5 Ἡ στάση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Οἱ λόγοι ἀπορρίψεως τοῦ ποδοσφαίρου 18
  α'.      Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος 18
  β'.      Μ. Βασίλειος 
22
  γ'.     Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος 25
  δ'.     Οἱ λόγοι ἀπορρίψεως τοῦ ποδοσφαίρου 33
  Ἐπίλογος    
36
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 
 1

  Πρὸς τοὺς τὰς συνάξεις καταλιμπάνοντας, καὶ εἰς τὰ θέατρα ἀναβαίνοντας, καὶ ὅτι οὐ μόνον χρησιμωτέρα τῆς ἐν θεάτροις διαγωγῆς ἡ ἐν ἐκκλησίᾳ διατριβή, ἀλλὰ καὶ ἡδίον. καὶ εἰς τὲ τὴν δευτέραν ῥῆσιν τῆς εὐχῆς τῆς Ἄννης, καὶ εἰς τὸ δεῖν συνεχῶς εὔχεσθαι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ, κἂν ἐν ἀγορᾲ ὦμεν, κἂν ἐν ὁδῷ, κἂν ἐπὶ κλίνης.

41
 2

  Πρὸς τοὺς εἰς τὰς ἱπποδρομίας ἀπελθόντας, καὶ εἰς τὸ ρητὸν τοῦ Εὐαγγελίου. «Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι πλατεία ἡ πύλη, καὶ εὐρύ­χωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ εἰσὶν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αύτῆς»· καὶ πρὸς τῷ τέλει εἰς Πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον  

47
 3

Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ τοῦ Ἀποστόλου, ἐπισκόπου ὁλίγα προομιλήσαντος, εἰς τό, «Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι».     

55
 4

  Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν Ἐκκλησίαν καὶ αὐτομο-λήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα.

60
5

Εἰς τοὺς ἀνδριάντας Ὁμιλίαι καὶ ἐν Ἀντιόχειᾳ λεχθεῖσαι 

71
 

Εἰς Γένεσιν Ὁμιλία στ' 

74
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 2 €
     

 

      


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης