Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
     ΠΡΟΛΟΓΟΣ  13
     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15
     ΜΕΛΕΤΕΣ
 
 Α'.   Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας
 21
  1.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας ὡς μία τῶν μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως
22
  2.
Ἡ ἀντικανονικὴ χειραφέτησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας (1448)
29
  3.
Ἡ ὕψωσις τῆς μητροπόλεως Μόσχας εἰς Πατριαρχεῖον (1589)
33
     Ἐπίλογος 38
 
Β'.
 

Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ὡς παράγων ἑνότητος τῶν Ρώσσων

39
  1.
Ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν Ρώσσων
39
  2.
Ἡ φροντίδα τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ρώσσων
50
     Ἐπίλογος  62
 
Γ'.
  Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως φύλαξ καὶ ἐγγυητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἀπάντησις εἰς τὸν π. Ἰουστῖνον Πόποβιτς)

63
  1.
Σύντομος γνωριμία μὲ τὸν π. Ἰουστῖνον
63
  2.
Ὁ ὀρθόδοξος πολιτισμὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως
66
     α'.  Ἡ ἀκμὴ  
     β'.  Ἡ αἰχμαλωσία 68
     γ'.  Ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἔξοδος
76
  3.
Ἀβάσιμοι αἱ κατηγορίαι τοῦ π. Ἰουστίνου
79
     α'.  Αἱ πιθαναὶ αἰτίαι τῆς ἀδίκου κριτικῆς
79
     β'.  Σπουδὴ καὶ Νεοπαπισμὸς 82
     γ'.  Νέον Θεματολόγιον τῆς Συνόδου
89
     δ'.  Κίνδυνος νέας Φλωρεντίας
90
  4.
Ἐπιλεγόμενα
95
      ΚΕΙΜΕΝΑ
 
 1.   Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Καντακουζηνὸς γνωστοποιεῖ εἰς τὸν μητροπολίτην Κιέβου τὴν ἀντίθεσίν του εἰς τὴν διάσπασιν τῆς ἑνιαίας μητροπόλεως Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας.  1347
99
 2.   Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Καντακουζηνὸς γνωστοποιεῖ εἰς τὸν μέγαν ἡγεμόνα τῆς Ρωσίας Συμεὼν τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς μητροπόλεως Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας.  1347
101
 3.   Γράμμα τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ πρὸς τὸν ἡγεμόνα τοῦ Βλαδιμήρου Δημήτριον Λιούμπαρτ περὶ τῆς ἑνότητος τῆς Μητροπόλεως Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας.  1347
102
 4.   Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπὶ πατριάρχου Ἰσιδώρου (1347-1350) περὶ τῆς ἑνότητος τῆς Μητροπόλεως Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας.  1347  104
 5.   Κλῆσις τοῦ μητροπολίτου Γαλίτσης εἰς Κωνσταντινούπολιν πρὸς κρίσιν τοῦ πατριάρχου Ἰσιδώρου.  1347
109
 6.   Ὁ πατριάρχης Κάλλιστος (1350-1353, 1355-1363) συνιστᾶ εἰς τὸν μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας Ἀλέξιον νὰ εἰρηνεύῃ μεθ' ὅλων τῶν ἡγεμόνων τῆς Ρωσίας 110
 7.   Ὁ πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος (1353-1354, 1364-1367) συνιστᾶ εἰς τὸν ἐπίσκοπον Νόβγοροδ ὑπακοὴν εἰς τὸν μητροπολίτην Ρωσίας.  1354
112
 8.    Ὁ πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος συνιστᾶ εἰς τὸν ἐπίσκοπον Νόβγοροδ νὰ μὴ δεχθῇ εἰς κοινωνίαν τὸν Θεοδώρητον.  1354
116
 9.   Ἡ πατριαρχικὴ σύνοδος ἀποφασίζει νὰ μετατεθῇ ἡ ἕδρα τῆς μητροπόλεως ἀπὸ τὸ Κίεβον εἰς τὸ Βλαδίμηρον.  1354
117
 10.
  Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπὶ πατριάρχου Καλλίστου περὶ τῶν ὁρίων τῶν μητροπόλεων Ρωσίας καὶ Λιθουανίας.  1361
120
 11.   Ἐπιτίμησις τοῦ μητροπολίτου Λιθουανίας δι' ἀντικανονικὰς ἐνεργείας καὶ κλῆσις αὐτοῦ πρὸς κρίσιν.  1361
126
 12.   Ὁ πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος ἐπαινεῖ τὸν μέγαν ἡγεμόνα τῆς Ρωσίας Δημήτριον διὰ τὴν ὑπακοὴν εἰς μητροπολίτην.  1370
128
 13.   Παραινέσεις τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου πρὸς τὸν μητροπολίτην Ρωσίας.  1370
131
 14.    Παραινέσεις τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῆς Ρωσίας.  1370
133
 15.   Ὁ πατριάρχης Φιλόθεος ἐπικυρώνει τὸν ἀφορισμὸν τοῦ μητροπολίτου ἐναντίον τῶν ἡγεμόνων οἵτινες δὲν συνεμάχησαν μετὰ τοῦ μεγάλου ἡγεμόνος Δημητρίου εἰς τὴν ἀπόκρουσιν τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Ὀλγέρδ.  1370
135
16.
  Πιττάκιον τοῦ ἡγεμόνος τῆς Πολωνίας Καζιμὶρ περὶ τῆς μητροπόλεως Γαλίτσης.  1370
137
 17.   Πιττάκιον τοῦ ἡγεμόνος τῆς Λιθουανίας Ὀλγὲρδ πρὸς τὸν πατριάρχη Φιλόθεον ἐναντίον τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξίου.  1371
138
 18.   Πιττάκιον τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου πρὸς τὸν μητροπολίτην Ἀλέξιον περὶ τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης.  1371
140
 19.   Πιττάκιον πατριαρχικὸν πρὸς τὸν μητροπολίτην Ἀλέξιον, δι' οὗ καλεῖται εἰς κρίσιν.  1371 
143
 20.   Γράμμα τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου πρὸς τὸν ἡγεμόνα Τρυφερίου (Tver) Μιχαὴλ ὅπως κριθῇ μετὰ τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξίου.  1371
145
 21.   Πιττάκιον πατριαρχικὸν πρὸς τὸν ἡγεμόνα Τρυφερίου Μιχαὴλ συνιστῶν ὑπακοὴν εἰς τὸν μητροπολίτην ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ κρίσις
146
 22.   Ἡ σύνοδος ἀσχολεῖται μὲ τὰς ἐν Ρωσίᾳ διενέξεις καὶ χειροτονεῖ μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας τὸν Ποιμένα ἐπὶ πατριάρχου Νείλου.  1380
148
 23.   Ὁ μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανὸς καλεῖται εἰς κρίσιν.  1387
155
 24.   Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπὶ πατριάρχου Ἀντωνίου (1389-1390, 1391) τοποθετοῦσα τὸν Κυπριανὸν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος ἐν τῇ μητροπόλει Ρωσίας.  1389
157
 25.   Πατριαρχικὸν γράμμα πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Νόβγοροδ καὶ τὸν λαὸν τῆς ἐπαρχίας συνιστῶν εἰρήνευσιν μετὰ τοῦ μητροπολίτου.
171
 26.   Πατριαρχικὴ ἐντολὴ πρὸς τὸν μητροπολίτην, ὅπως καθαιρέσῃ τὸν ἐπίσκοπον Λουτζικοῦ.  1393
175
 27.   Ὁ πατριάρχης Ἀντώνιος συμβουλεύει τὸν ἐπίσκοπον καὶ τὸν λαὸν τοῦ Νόβγοροδ νὰ ὑπακούουν εἰς τὸν μητροπολίτην.  1393
176
 28.   Παραινέσεις τοῦ πατριάρχου πρὸς τὸν μέγαν ἡγεμόνα Βασίλειον, περὶ τῆς θέσεως τοῦ βασιλέως ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
183
 29.   Ἀποστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Βηθλεὲμ Μιχαὴλ εἰς τὴν Ρωσίαν ὡς πατριαρχικοῦ ἐξάρχου.  Προσηλυτιστικαὶ ἐνέργειαι Λατίνων.  1397
188
 30.   Πιττάκιον πατριαρχικὸν πρὸς τὸν ἡγεμόνα τῆς Πολωνίας συνιστῶν νὰ βοηθήσῃ τὸν ἡγεμόνα τῆς Οὐγγαρίας ἐναντίον τῶν Τούρκων.  Αἱ περιστάσεις ἀκατάλληλοι διὰ συζητήσεις περὶ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν.  1397
191
 31.   Πιττάκιον πατριαρχικὸν πρὸς τὸν μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Ρωσίας, ὅπως πεισθῇ ὁ ἡγεμὼν τῆς Πολωνίας καὶ συμπράξῃ μετὰ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Οὐγγαρίας ἐναντίον τῶν Τούρκων.  Αἱ συζητήσεις περὶ τῆς ἑνώσεως βραδύτερον.  1397
193
 32.   Ὁ πατριάρχης ζητεῖ ἀπὸ τὸν μητροπολίτην Κιέβου οἰκονομικὴν βοήθειαν διὰ τὴν κινδυνεύουσαν Κωνσταντινούπολιν
196
 33.   Συνοδικὴ ἀπόφασις περὶ τῆς ὑψώσεως τῆς Μητροπόλεως Ρωσίας εἰς Πατριαρχεῖον.  Μάϊος 1590
198
 34.   Ὁ πατριάρχης Βασίλειος θεωρεῖ ἀδικαιολογήτους τὰς αἰτιάσεις τοῦ ἐν Σερβίᾳ διαμένοντος μητροπολίτου Κιέβου Ἀντωνίου δι' ἐνεργείας τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.  Ἰούλιος 1926
203
 35.   Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Φωτίου πρὸς τοὺς σεβασμιωτάτους μητροπολίτας Μόσχας Βενιαμὶν καὶ Νιζεγορόδου Σέργιον συνιστῶν τὴν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Ρωσίας.  Μάϊος 1930
208
 36.   Πασχάλιον γράμμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν ἐν Σ.Σ.Σ.Δ.  Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Φώτιον.  Δεκέμβριος 1931
212
 37.   Προσφώνησις τοῦ πατριάρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας κ. Ποιμένος πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Δημήτριον κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Ρωσίᾳ.  Αὔγουστος 1987
214
 38.   Ἀντιφώνησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Δημητρίου
218
 39.   Προσφώνησις τοῦ πρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Δημήτριον κατὰ τὴν ἀναγόρευσιν αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον μέλος τοῦ καθηγητικοῦ σώματος
220
 40.   Ἀπάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
223
 41.   Ἀπάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς προσφώνησιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Λαύρας τοῦ Ζαγόρσκ
225
 42.   Πατριαρχικὴ καὶ συνοδικὴ ἐγκύκλιος κατὰ τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑορτασμὸν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει χιλιετίας ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος τῶν Ρώσων
226
 43.    J.Meyendorf, Κωνσταντινούπολις καὶ Μόσχα, ἐν Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου 4 (1949) 38-43
241
   

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 5 €


 
       


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης