Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

Μὲ ἰδιαίτερη καύχηση ἐν Κυρίῳ ἀναφερόμαστε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑ­ταιρείας «Θεοδρομία», τοῦ ὁποίου ἀνάδοχος εἶναι ὁ προστάτης τῆς Ἑται­ρείας Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ ὁποίου ἀντλή­θηκε ἡ λέξη «Θεοδρομία» καὶ προτιμήθηκε μὲ ψηφοφορία ἀνάμεσα ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους προταθέντες τίτλους. Εἶναι τριμηνιαῖο καὶ οἰκονομικὰ στηρίζεται μόνο στὴν καθορισθεῖσα ἐτήσια συνδρομὴ τῶν συνδρομητῶν του καὶ σὲ ἐλάχιστες μικρὲς ἐνισχύσεις φίλων καὶ ὑποστηρικτῶν του.

Ἐπειδὴ πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ θεολογικῆς ἐγκυρότητος τῶν δη­μοσιευομένων ἄρθρων καὶ μελετῶν δίδεται ἔμφαση στὰ οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ σὲ ἀγωνιστικὰ καὶ ὁμολογητικὰ κείμενα, εἶναι φυσικὸ νὰ ἐνοχλεῖ τοὺς θεολόγους τῶν γραφείων, τοὺς κατὰ μεγάλο μέρος ἀποκομμέ­νους ἀπὸ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα, ὅπως καὶ τοὺς ἐκ τῶν κληρικῶν ἐλεγ­χο­μένους Οἰκουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι συμμαχοῦντες κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ μειώ­σουν τὴν ἐπίδραση τοῦ  ὀρθοδόξου πατερικοῦ λόγου, δυσφημοῦντες τὸν πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας καὶ διευθυντὴ τοῦ περιοδικοῦ γιὰ τὴν δῆθεν ἀκραία γραμμή του.

Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ἱστοχώρου μας θὰ διαπιστώσουν μόνοι τους ὅτι ἡ «Θεοδρομία», πορεύεται ὄντως ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ποὺ ἐχάραξε ὁ θεῖος ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων. Προτιμοῦμε νὰ εἴμαστε εὐάρεστοι στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στοὺς ἀνθρώπους, φίλοι τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι φίλοι τῶν ἀνθρώπων, συνοδοιπόροι τῶν Ἁγίων Πατέρων μέσα στὰ αἰώνια σύνορα ποὺ αὐτοὶ θεόπνευστα ἔθεσαν, καὶ ὄχι συνοδίτες μὲ τοὺς χωρὶς ὅρια, θεολογικὰ καὶ ἠθικά, πορευομένους ὀπαδοὺς τῆς μεταπατερι­κῆς καὶ ἐν ταυτῷ ἀντιπατερικῆς καὶ ἀντιευαγγελικῆς ἀθεολόγητης θεολογίας τοῦ ἑωσφορικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια πίνακα τῶν δημοσιευθέντων ἄρθρων καὶ μελετῶν κατὰ τεῦχος, ἐνῶ σύντομα θὰ παρουσιάσουμε καὶ θεματικὰ τὰ ἴδια ἄρθρα, πρᾶγμα πολὺ εὔκολο, ἀφοῦ ἤδη στὰ περιεχόμενα εἶναι χωρι­σμένα κατὰ θεματικὲς ἑνότητες. Ἀπὸ τὰ Ἁγιογραφικά, Δογματικά, Ἐκκλη­σιολογικά, Πατερικά, Λειτουργικά, Νομοκανονικά, Ἱστορικά, Ἐθνικά, Ἐκ­παιδευτικὰ καὶ Ἀντιοικουμενιστικὰ ἄρθρα τῆς «Θεοδρομίας» οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἱστοχώρου σὲ ἀνάλογες ἑνότητες θὰ ἀναρτοῦν τὰ καλλίτερα καὶ πιὸ ἐνδιαφέροντα, κείμενα καὶ πρὸ παντὸς ὅσα ἀναφέρονται στὴν ἐκκλησια­στικὴ καὶ ἐθνικὴ ἐπικαιρότητα.


Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2016
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΗ' * Τεύχη 1-2 * Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2016 * ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Θεοδρομία: Όκτώβριος - Δεκέμβριος 2015
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΖ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου:Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός,φορητὴ εἰκόνα τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους (διὰ χειρὸς ἱερομονάχου Λουκᾶ)
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2015
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΖ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2015* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Σοφία ἡ Ἀσκήτρια, ἡ ἐν Κλεισούρα, Φορητὴ εἰκόνα Ἱ.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας, Ἱ.Μητρ. Καστορίας
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος -Ἰούνιος 2015
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΖ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2015 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Τοιχογραφία στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ. Φανουρίου Θεσ/νίκης, ἔργο μοναζουσῶν Ἱ.Ἡ.Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Μεταμόρφωση Χαλ/κῆς
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΖ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2015 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης. Φορητὴ εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Ταξιάρχες (Σίψα) Δράμας.
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣΤ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2014 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς. Ἱ. Ἡ. Ὁσ. Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Βατοπαίδιον Χαλκιδικῆς. φ.ε. χεὶρ Μ. Ἀποστόλου
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣτ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2014* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ ἐκ Φαράσων, φορητὴ εἰκόνα, Ἱ.Ἡ.Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Βατοπαίδιον Χαλκιδικῆς
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣΤ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2014 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός Ἄρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Φορητὴ εἰκόνα.
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣΤ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2014 * Είκόνα έξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Φορητὴ εἰκόνα, ἁγιογραφημένη ἀπὸ τὴ Μοναστικὴ Ἀδελφότητα Δανιηλαίων, Ἁγίου Ὄρους
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2013 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Χρυσῆ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2013* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2013 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀργυρή. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2013* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Κυράννα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Θεοφανώ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Βαρβάρα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2012 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἑλένη. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2011 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου:Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας. Φορητὴ εἰκόνα. Ἱ.Μ.Διονυσίου, 17ος αἰ.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2010 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κων/πόλεως, Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Ἀντωνίου Θεσ/νίκης(2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος (14ος αἰώνας). Ἀπὸ εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βυζαντινὸ Μουσεῖο, Ἀθήνα.
1 - 24 / 67

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης