Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
7
  ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 15
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
 
ΜΕΡΟΣ Ι
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Α'
 
 
 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ
25
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
 
   ΜΕΘΟΔΙΟΥ: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ἢ ΠΕΡΙ ΑΓΝΕΙΑΣ  
   
Προλεγόμενα

35
Α' Λόγος Ἡ βαθμιαία πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τῆς ἀδελφομιξίας εἰς τὴν παρθενίαν.  Ἡ παρθενία ἀποτελεῖ μίμησιν τοῦ Χριστοῦ
38
Β' Λόγος
Ὁ γάμος εἶναι θεῖος θεσμός.  Ἕκαστον ἄνθρωπον πλάσσει ὁ Θεὸς κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς μητρὸς του
41
Γ' Λόγος Ἡ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐπιτελουμένη νέα κυοφορία καὶ ἀνάπλασις τοῦ ἀνθρώπου.  Κατὰ τὸν Παῦλον ὑπερτέρα τοῦ γάμου ἡ παρθενία
44
Δ' Λόγος
Ἡ διὰ τῆς παρθενίας κατόρθωσις τῆς ἀφθαρσίας.  Ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία τοῦ 136ου Ψαλμοῦ
48
Ε' Λόγος
Ἡ παρθενία ὡς ψυχῇ τε καὶ σώματι ἀφιέρωσις εἰς τὸν Θεὸν.  Ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία τοῦ Ἀριθμ. 6, 1 ἑ.
50
ΣΤ'Λόγος Ὁ γάμος τῶν παρθένων πρὸς τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν παραβολὴν τῶν 10 Παρθένων
51
Ζ' Λόγος
Ἐφαρμογὴ τοῦ Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων εἰς τὸν δεσμὸν Χριστοῦ καὶ παρθένων.  Ὑπερτέρα τοῦ μαρτυρίου ἡ παρθενία
52
Η' Λόγος
Ἡ διὰ τῆς παρθενίας θέα τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἡ γεννῶσα γυνὴ τοῦ Ἀποκ. 12, 1.  Ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεως
53
Θ' Λόγος
Ἡ ἐν τῷ Λευ. 23, 39-43 καθοριζομένη σκηνοπηγία ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀνάστασιν τῶν σωμάτων.  Ἀπαιτεῖται ὅπως εἶναι ταῦτα κεκοσμημένα διὰ τῆς ἁγνείας
56
Ι' Λόγος
Ἀφ' ὅτου ὡπλίσθη ἐν Χριστῷ ἡ σὰρξ διὰ τῆς παρθενίας, ἔπαυσεν ἡ κυριαρχία τοῦ Διαβόλου.  Αὐτὸ σημαίνει ἡ βασιλεία τῆς ράμνου ἢ ἄγνου ἐπὶ τῶν ἄλλων δένδρων κατὰ τὸ Κριτ. 9, 8 ἑ.
57
   Λόγος
τῆς Ἀρετῆς καὶ Ἐπιλεγόμενα
57
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
 
   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΘΕΝΙᾼ ΑΛΗΘΟΥΣ ΑΦΘΟΡΙΑΣ
 
  Πρόλογος
63
1.
Ἡ παρθενία ἐξομοιώνει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν ἄφθαρτον Θεὸν
63
 2. Ἡ παρθένος ὑπερβαίνει τὴν ἀπαιτοῦσαν τὸν γάμον φύσιν.  Ἡ ἀληθὴς παρθενία ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον γαμικὴν ἐγκράτειαν, ἀλλὰ φυλακὴν ὅλων τῶν αἰσθήσεων
64
 3. Ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις καὶ συμπεριφορὰ τῆς παρθένου
66
 4. Τὰ δεινὰ τοῦ γάμου καὶ τὸ ἐν αὐτῷ ἀπρόσφορον κλῖμα δι' ὁλοκληρωτικὴν εἰς τὸν Θεὸν ἀφιέρωσιν
67
 5. Συμπεριφορὰ τῆς παρθένου ὅταν εἶναι μόνη καὶ ἐν τῇ συναναστροφῇ πρὸς ἄνδρας παρθένους
69
 6.

 Παρθενία ψυχῆς καὶ σώματος

72
 7. Ἡ παρθενία ὡς θέωσις καὶ πρόληψις τῶν ἐσχάτων
73
 8. Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Παύλου περὶ γάμου καὶ παρθενίας
75
  Ἐπίλογος  77
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:
Α' ΠΑΡΘΕΝΙΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β' ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙΣ
 
  Προλεγόμενα

 

81

 Α' ΠΑΡΘΕΝΙΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
83
 1.
  Ἡ Θεολογία καὶ ἡ οἰκονομία τοῦ γάμου καὶ τῆς παρθενίας
83
  2.
 Τὰ πλεονεκτήματα τοῦ γάμου
87
 3.    Ἡ ὑπεροχὴ τῆς παρθενίας 90
 Β' ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙΣ
97
 1.    Συμβουλαὶ πρὸς τὰς παρθένους
97
 2.
  Συμβουλαὶ πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνας τῶν παρθένων
102
 3.
  Ἐπίλογος
106
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ε'
 
 
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
 
  Προλεγόμενα

 

109

 1. Ἡ θεολογία τῆς παρθενίας
113
 2. Ἡ ἀνθρωπολογία τῆς παρθενίας
114
 3.
Ἡ σωτηριολογία τῆς παρθενίας
118
  α)  Ἡ ἐξομοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ θέα αὐτοῦ
121
   β)  Ἡ διὰ τῆς παρθενίας κατάργησις τοῦ θανάτου καὶ προοδοποίησις τῶν ἐσχάτων
126
 4. Ἡ ἀληθὴς παρθενία
128
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
 
   
Προλεγόμενα

133
 1. Ἡ παρθενία τῶν αἱρετικῶν
135
 2. Ἡ διδασκαλία τοῦ Παύλου
139
Α' Παρένθεσις:
 Ἡ οἰκονομία τοῦ γάμου καὶ τῆς παρθενίας.  Ἀπάντησις εἰς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ ἀγάμου βίου
141
 Β' Παρένθεσις:
Τὰ δεινὰ τοῦ γάμου καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν ἀπαλλαγὴ τῶν ἀγάμων
150
   
ΜΕΡΟΣ  ΙΙ
ΠΗΓΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

165
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Α'
 
   ΑΓΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ  
  1.  Εἰς τὴν θρησκευτικὴν σκέψιν καὶ ζωὴν  167
 2.  Εἰς τὴν Φιλοσοφίαν
171
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
 
 
 ΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΝ
 
 1. Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην
189
 2. Εἰς τὸν μεταγενέστερον Ἰουδαϊσμὸν
194
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
 
   Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ 201
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
 
 
 Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΑΙΩΝΩΝ
 
 1. Ἀποστολικοὶ Πατέρες καὶ Ἀπολογηταὶ
205
 2. Γνωστικισμός, ἀπόκρυφος καὶ ψευδεπίγραφος γραμματεία
209
 3. Ἀλεξανδρινοὶ Θεολόγοι
222
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ε'
 
 
 ΚΟΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΑΥΤΩΝ
 
 1. Κοινοὶ τόποι
233
 2. Ἰδιάζουσαι θέσεις
260
   
ΣΥΝΟΨΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
263
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 269
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 11 €
    

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης