Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΗΘΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΗΘΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
                                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'  
 
              Πρόλογος             
5
 

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΚΑΚΟ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 
 1 Ἡ ἱστορία κατευθύνεται άπὸ τὸ Θεὸ 13
 2 Θεομηνίες - Οἰκολογικὸ πρόβλημα 
15
 3 Φυσικὸ καὶ ἠθικὸ κακὸ
19
  Ἐπίλογος       
22
   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'  
   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
 1 Ὁ κόσμος ἔχει ἀξία, ὅταν σχετίζεται μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο 25
 2 Τὸ οἰκολογικὸ εἶναι πρωτίστως πνευματικὸ πρόβλημα 
26
 3 Ὀλιγοδεΐα - Ὀλιγάρκεια - Ἀσκητικότητα 
27
 4 Ἡ ἀγωνία γιὰ τὰ οἰκολογικὰ δεινὰ ἀδικαιολόγητη καὶ ἀντίθετη μὲ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ    29
 5 Προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος                                             36  
   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'  
 

 

ΛΙΤΟΤΗΣ - ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

 

 
 1 Ἡ δημιουργία πλασματικῶν ἀναγκῶν στὴν καταναλωτικὴ κοινωνία                                  39
 2 Ἡ ζωὴ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα  41 
 3 Ἡ Χριστιανικὴ ἄσκηση 44
     α. Στὴν Καινὴ Διαθήκη       44
     β. Στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας   46
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ

 
 1  Ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ ρωμαϊκὴ θέση              59
 2  Φυσικὰ (ἐλεύθερα) καὶ οἰκονομικὰ ἀγαθὰ  61 
 3  Σχετικὴ ἢ ἀπόλυτη κυριότητα; Οἰκονόμοι καὶ διαχειριστὲς     63
 4 Ἀμοιβαιότητα κοινωνικῶν ἐξαρτήσεων. Ἀγάπη καὶ ἀσκητικότης 65
 5  Homo Oeconomicus ἢ Homo Asketicus;          70
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

 
 1 Ἡ κοσμικὴ Ψυχαγωγία               74
     α. Περιγραφὴ           74 
     β. Λόγοι καταδίκης τῆς κοσμικῆς Ψυχαγωγίας   79 
  Ι.   Ἡ ἠθικὴ βλάβη ἐκ τῶν κακῶν επιδράσεων   79
  ΙΙ.  Περιττὴ δαπάνη πολυτίμου διὰ τὴν σωτηρίαν χρόνου. Κακὴ ἐπὶ τῆς λατρείας ἐπίδρασις 83
  ΙΙΙ. Παρακώλυσις τῆς εὐεργετικῆς λειτουργίας τοῦ πόνου καὶ τῶν θλίψεων                   87
 2
Ἡ Χριστιανικὴ Ψυχαγωγία             
92
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 
  Προλεγόμενα   
101
 1 Ἐκκλησιολογικὴ θεμελίωση 102
     α. Ἴσοι καὶ ὁμότιμοι στὴ σωτηρία   
102
     β. Ἡ ἰσότητα δὲν ἀναιρεῖ  τὴ διαφοροποίηση τῶν λειτουργημάτων 105
     γ. Ἡ Ἱερωσύνη ἔχει θεία προέλευση. Δὲν ρυθμίζεται μὲ πολιτικοὺς νόμους 108
     δ. Ποιμένες καὶ ποίμνιο
113
     ε. Λαϊκίζουσες καὶ προτεσταντίζουσες τάσεις θεολόγων 120
 2 Ἡ παρεξήγηση τοῦ «Βασιλείου Ἱερατεύματος» 125
     α. Ἡ Ἱερωςύνη σταυρὸς καὶ θυςία. Δὲν εἶναι κοσμικὸ ἀξίωμα  
125
     β. Ἡ κληρικοκρατία τοῦ Παπισμοῦ ὁδήγησε στὸν λαϊκισμὸ τοῦ Προτεσταντισμοῦ 
130
     γ. Προτεσταντικὴ ἡ διάκριση Γενικῆς καὶ Εἰδικῆς Ἱερωσύνης 
134
 3 Ἡ συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν στὴν ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων 
140
     α. Ἐσωτερικὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐκλογὴ 
140
     β. διδασκαλία καὶ ἡ πράξη τῆς Ἐκκλησίας 151
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 
 1 Ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ κόσμου δὲν συμπίπτουν                      
      173
 2 Διαχρονικὸ καὶ αἰώνιο τὸ κῦρος τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν χρειάζονται προσαρμογὲς
175
 3 Κοινὴ ἡ συμβολὴ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ κοινὸς ὁ στόχος τῆς σωτηρίας     
178
 4  Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς συμβολῆς τῆς γυναίκας 182
  Ἐπίλογος 183
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 
 1 Ἕνα κλασικὸ παιδαγωγικὸ ἔργο
185
 2 Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τότε καὶ τώρα. Οἱ τρεῖς ἔρωτες 189
 3 Τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον. Ἡ ματαιοδοξία
193
 4  Τὸ ἔγκαιρο τῆς ἀγωγῆς 
195
 5 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ μορφωτικοῦ ὑλικοῦ. Αὐστηρότητα
195
 6 Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση   
197
  Ἐπίλογος  
199
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

 

ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 


 1  Πατέρας τρέφειν καὶ μὴ φονεύειν
201
 2  Προχριστιανικὴ καὶ χριστιανικὴ γραμματεία καὶ παράδοση
203
 3 Ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἀξιοποίηση τοῦ γήρατος σὲ προσωπικὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο    
211
 4 Ἐμεῖς καὶ οἱ γέροντες. Ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ στάση μας ἀπέναντί τους        
215
  Ἐπίλογος   
219
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

 
 1 Πολὺς πόνος, λίγη βοήθεια 221
 2 Τὰ ὅρια τῆς Ἱατρικῆς Ἐπιστήμης 225
 3 Ἡ ἀνατολὴ τῆς ἐλπίδος γιὰ τοὺς πονεμένους  
227
 4  Γιατὶ μακαρίζει ὁ Χριστὸς τοὺς πονεμένους  
229
 5 Ὁ πόνος στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων 
231
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

 

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ. ΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 
  Εἰσαγωγικὰ    
237
 1 Ἔκκλησιαστικοὶ ἀγῶνες καὶ συγγραφικὸ ἔργο
239
 2 Ἡ ὁμάδα τῶν παραμυθητικῶν ἐπιστολῶν 241
 3 Διακριτικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς πενθοῦντες
245
 4  Θνητὸς ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ συμφέρον του. Καὶ τῶν νέων ὁ θάνατος εὐεργεσία
248
 5  Τὰ σημαντικότερα παραμυθητικὰ ἐπιχειρήματα
260
     α. Ὁ ἄνθρωπος γεννιέται θνητός. Δὲν ἐξαιρεῖται κανεὶς  260
     β. Καὶ ἡ κτίσις θνητή: Ὁ οὐρανός, ἡ γῆ, τὰ ἄστρα 261
     γ. Οὔτε ἀναλγησία καὶ ἀπάθεια, οὔτε ὅμως ὑπερβολικὴ λύπη. Μετρημένος πόνος, μετριοπάθεια
261
     δ. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ στὸν θάνατο· οὔτε τύχη, οὔτε πεπρωμένο, οὔτε κακὸς Θεὸς   
263
     ε. Τὰ ὅρια τῆς ζωῆς τὰ ὁρίζει ὁ Θεὸς μέ σοφία. Οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ καταλάβουμε   
264
     στ. Ἡ συμβίωση δημιουργεῖ οἰκειότητα. Νὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Θεὸ γιὰ ὅσο διάστημα μᾶς ἐχάρισε ἀγαπητὰ πρόσωπα 265
     ζ. Ὁ θάνατος νέων ἀνθρώπων εὐεργεσία καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ φεύγουν καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ μένουν  
266
     η. Ὁ θάνατος δὲν εἶναι τέλος, ἀλλὰ ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Θὰ συναντηθοῦμε ὅλοι ἐκεῖ   
268
     θ. Παράδειγμα ὁ Ἰὼβ καὶ ἡ μητέρα τῶν Μακκαβαίων
269
     ι. Μὲ ἀνδρεία τὸν πόνο, γιὰ τὸ καλὸ τῶν συγγενῶν μας καὶ τῶν ἄλλων       
270
     ια. Φυλακὴ τὸ φθαρτὸ σῶμα. Εἶναι καλύτερα χωρὶς αὐτὸ 271
     ιβ. Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ Θεὸς στέλνει παρηγοριὰ καὶ ἀνακούφιση 271
 
Ἐπίλογος    
272
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'

ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

 
 1 Ἠθικὴ Τριλογία 
275
 2  Πάθη καὶ ἀρετὲς στὸ «Ἔκδοσις Ἀκριβὴς»
277
 3  Ἀρετὲς καὶ κακίες στὰ δύο εἰδικὰ ἔργα
279
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ

 
 1 Ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐρμηνείας τοῦ Ἁγ. Μαξίμου
283
 2  Θεολογία καὶ υἱοθεσία
285
 3  Μίμηση ἀγγέλων. Μετοχὴ ἀϊδίου ζωῆς 288
 4  Ἀποκατάσταση φύσεως. Κατάλυση τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ καθαίρεση τοῦ Πονηροῦ      
290
 5  Ἡδονικὸς καὶ ὀδυνηρὸς πειρασμός. Ἡδονὴ καὶ ὀδύνη.
291
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 11 €
   

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης