Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   Πρόλογος  5
  Α'
ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

 
 1. Δὲν μᾶς ἔφτανε ὁ Οἰκουμενισμός, ἦλθε καὶ ὁ Σοδομισμὸς
11
 2. Εὐθύνη γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἔχουν ἀναλογικὰ ὅλοι, κλῆρος καὶ λαὸς
15
 3. Ἁγία ἀνυπακοὴ καὶ κακὴ ὑπακοή.  Ἁγιογραφικὲς καὶ πατερικὲς θέσεις
 17
   Ι.  Ἁγία Γραφὴ
 21
   ΙΙ. Πατερικὲς θέσεις
 24
   α)  Μέγας Ἀθανάσιος
 24
   β)  Μέγας Βασίλειος
 30
   γ)  Γρηγόριος Θεολόγος, Ἰωάννης Χρυσόστομος
38
   δ)  Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς
39
   ε)  Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
46
   στ) Συμεὼν Νέος Θεολόγος, Μᾶρκος Εὐγενικός, Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
63
 4. Ἔχουμε ἄδεια νὰ ὁμιλοῦμε;
73
   Β'
ΚΛΥΔΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
 1. Ἡ χειρότερη κρίση μετὰ τὴν αὐτοκεφαλία
79
 2. Σωτηριολογικὴ θεμελίωση τῆς ἀποφυγῆς τῶν σκανδάλων
80
 3. Οἱ αἰτίες τῆς ἠθικῆς κρίσεως
84
   α) Ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ
84
   β) Ἡ κακοποίηση καὶ παραμόρφωση τῆς Ἱερωσύνης
88
   γ) Ἡ περιφρόνηση καὶ ἀθέτηση τῶν ἱερῶν κανόνων
99
   δ) Ἡ κακὴ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος
109
   ε) Ὁ ἀντιευαγγελικὸς καὶ ἀντικανονικὸς τρόπος ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων
113
 4. Χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Κράτους 120
 5. Προτάσεις γιὰ τὴν βελτίωση τῆς καταστάσεως
123
   Γ'
ΗΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΑ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ;

 
 1. Οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι κρίνονται ὑπὸ τοῦ οἱκείου καὶ ὄχι ὑπὸ ἀλλοτρίου ἐπισκόπου
131
 2. Οἱ ἀποφασίζοντες ἀντίθετα πρὸς τοὺς ἱεροὺς κανόνας ἐπίσκοποι καθαιροῦνται.  Δὲν δικαιολογεῖται ἄγνοια τῶν κανόνων
134
 3. Κανόνες ἢ κανόνια κατὰ τῶν ἀντιφρονούντων;
136
 4. Οἱ ἀδίκως καθαιρούμενοι ἔχουν ὑψηλότερον μισθὸν ἀπὸ τὸν μισθὸν τῆς Ἱερωσύνης.  Δὲν ἐπικυρώνει ὁ Θεὸς τὸν ἄδικον ἀφορισμὸν καὶ τὴν ἄδικον καθαίρεσιν
138
 5. Ἡ ἐσφαλμένη καὶ ἀντικανονικὴ ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
143
 6. Τί προβλέπουν οἱ ἱεροὶ κανόνες
150
   α) Αἱ πρῶται ρυθμίσεις
150
   β) Βελτιώσεις κανονικαὶ πρὸς ἀποφυγὴν ἀδικιῶν καὶ αὐθαιρεσιῶν ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου 156
   Σύνοψις 164
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης