Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» εἶναι πολιτιστικὸ καὶ ἐπιστημονι­κὸ σωματεῖο ποὺ ἔχει ὡς βασικὸ στόχο τὴν ἐνίσχυση καὶ προβολὴ τῶν ἄ­φθαρτων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Θέλει νὰ ἐκφράσει τὴν ἀγωνία ὅσων ἐκτιμοῦν ὅτι στὸν ἑλληνορθόδοξο χῶρο τῆς ἁ­γιοτόκου Ἑλλάδος ἀναπτύσσονται διαβρωτικὲς τάσεις, καὶ σὲ ἐπίπεδο νοο­τροπίας καὶ σὲ ἐπίπεδο ζωῆς, ποὺ ἀπειλοῦν νὰ καταστρέψουν τὴν ἑλληνορ­θόδοξη Παράδοση καὶ πλήττουν ἰδιαίτερα τοὺς νέους.

Ἡ Ἑταιρεία εἶναι χῶρος ἀνοικτὸς ποὺ παρέχει πρόσβαση σὲ ὅλους. Τὴν θεωροῦμε ὡς προέκταση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἢ καλύτερα ὡς εἰ­κόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέχεται τοὺς πάντας, ἀσχέτως πρὸς τὴν κοι­νωνικὴ ἢ τὴν μορφωτική τους κατάσταση, σὰν ἕνα μοναστήρι μὲ ποικίλα διακονήματα, ὅπου ὅλοι καλοῦνται νὰ προσφέρουν, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατό­τητές τους. Δὲν εἶναι κλειστὴ ὁμάδα μὲ ἀποκλεισμοὺς καὶ ἀποκρυφι­σμούς, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζεται ὁ ἔλεγχος τῆς διοίκησης καὶ νὰ λαμβάνονται ἀποφά­σεις ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ. Σημασία δὲν ἔχει ἡ διοίκηση ἀλλὰ τὸ ἔργο. Καὶ ὅταν παράγεται ἔργο, ὡς καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀπαιτούμενη ἑνότητα καὶ εἰρήνη. Δὲν λειτουργοῦμε μὲ κο­σμικὰ συνδικαλι­στικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ ἁγιοπνευματικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά.

Προστάτης τῆς Ἑταιρείας ὁρίσθηκε ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, γιὰ δύο λόγους. Ἐν πρώτοις, γιατὶ ἡ περιώνυμη Μονὴ Στουδίου στὴν Κωνσταν­τινούπολη ἐπὶ τῆς ἰδικῆς του ἡγουμενίας, ἔγινε σπουδαῖο κέντρο γραμμά­των, «Κέντρο Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ἰδιαίτερα μὲ τὰ περίφημα ἀντιγραφι­κὰ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα διέσωσαν τοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς γραμματείας. Ὑπῆρξε, κατόπιν, ἀταλάντευτος καὶ ἄ­καμπτος ἀγωνιστὴς ὄχι μόνον ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων, ἡ ὁποία ὡς πρόδρομη κίνηση τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἀπειλοῦσε τὴν Ὀρθοδο­ξία, ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀπὸ προηγούμενες χριστιανικὲς αἱρέ­σεις, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τῆς προδοσί­ας τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν στὸ χῶρο τῆς ἠθικῆς ζωῆς ἐκ μέρους τῶν ἀρ­χόντων, τοὺς ὁποίους δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξει ὅπως ὁ ῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Πρό­δρομος, στὸν ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένη ἡ Μονὴ τοῦ Στουδίου. Φιλοδοξία τῆς Ἑταιρείας εἶναι νὰ βαδίσει ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ποὺ ἐβάδισεν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καὶ οἱ ἄλλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ προσφέρει ἐλάχιστο μέ­ρος ἀπὸ ὅσα μὲ τὴν ἀπλανῆ διδασκαλία καὶ τὴν ἁγία ζωή τους προσέφεραν.

Ἡ Ἑταιρεία ἀναγνωρίσθηκε ὡς σωματεῖο μὲ τὴν ὑπ᾽  ἀριθμ. 15462/1998 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία καταχωρί­σθηκε στὸ «Δελτίο Δικαστικῶν Δημοσιεύσεων», τόμος ΞΗ', Παρασκευὴ 17 Ἰουλίου 1998, ἀριθμ. φύλ. 7989.

Τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας ὑπέγραψαν ἑξήντα τρία (63) ἱδρυτικὰ μέλη, ἐνῶ σήμερα ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν εἶναι πολὺ μεγάλος.

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας, ὅπου ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχουν τὰ ἄρθρα 2 καὶ 3, ποὺ παρουσιά­ζουν τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας καὶ τὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκο­πῶν.
Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 13/07/2024 9:23:13 πμ