ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
    ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
   Ἡ ἵδρυση ἑνὸς ἐπιστημονικοῦ πολιτιστικοῦ σωματείου ποὺ θὰ ἔχει ὡς βασικὸ στόχο τὴν ἐνίσχυση καὶ προβολὴ τῶν ἄφθαρτων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀποτελοῦσε πάγιο καὶ μακροχρόνιο αἴτημα πολλῶν προσώπων ποὺ ἀγωνιοῦν μπροστὰ στὴν ἀφομοιωτικὴ δύναμη συγχρόνων ἀντιπνευματικῶν τάσεων, καὶ σὲ ἐπίπεδο ζωῆς, ποὺ πλήττουν καὶ τραυματίζουν ἰδιαίτερα τοὺς νέους.

  Ἀπὸ τὴν ἀγωνία αὐτὴ καὶ τὴν διάθεση συστρατεύσεως στὸν ἀγώνα γιὰ τὴ διατήρηση δοκιμασμένων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀρχῶν καὶ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἀλλοτρίωσης προέκυψε ἡ ἀνάγκη ἱδρύσεως τῆς " Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ".  Ἱδρυτικὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας ὑπὸ οὐσιαστικὴ ἔννοια δὲν εἶναι μόνο τὰ ὀνομαστικῶς ἀναγραφόμενα στὸν κατάλογο τῶν 63 προσώπων στὸ τέλος τοῦ Καταστατικοῦ, ἀλλὰ πολὺ περισσότερα, ποὺ εἶχαν προσυπογράψει ἕνα πρῶτο κατάλογο, τὰ ὁποῖα ὅμως γιὰ διαφόρους λόγους δὲν βρέθηκαν γιὰ νὰ ὑπογράψουν τὸν τελικὸ κατάλογο, ὅταν χρειάσθηκε ἡ γρήγορη προώθηση τοῦ Καταστατικοῦ στὸ Πρωτοδικεῖο γιὰ ἔγκριση.  Τοὺς θεωροῦμε ὅλους αὐτοὺς ὡς πρώτους ποὺ δικαιοῦνται νὰ ἐγγραφοῦν ὡς μέλη τῆς Ἑταιρείας.

  Ἡ Ἑταιρεία εἶναι χῶρος ἀνοικτὸς ποὺ παρέχει πρόσβαση σὲ ὅλους.  Τὴν θεωροῦμε ὡς προέκταση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέχεται τοὺς πάντας ἀσχέτως πρὸς τὴν κοινωνικὴ ἢ τὴν μορφωτική τους κατάσταση, σὰν ἕνα μοναστήρι μὲ ποικίλα διακονήματα, ὅπου ὅλοι καλοῦνται νὰ προσφέρουν, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές τους.  Δὲν φιλοδοξεῖ νὰ ἀποτελέσει κλειστὴ ὁμάδα μὲ ἀποκλεισμοὺς στενόκαρδους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζεται ὁ ἔλεγχος τῆς διοίκησης ἀπὸ ὁρισμένα πρόσωπα, ὅπως γίνεται σὲ πολλοὺς συνδικαλιστικοὺς φορεῖς.  Σημασία δὲν ἔχει ἡ διοίκηση, ἀλλὰ τὸ ἔργο.  Καὶ ὅταν παράγεται ἔργο, ὡς καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀπαιτούμενη ἑνότητα καὶ ἡ εἰρήνη.  Δὲν πρόκειται νὰ λειτουργήσουμε μὲ συνδικαλιστικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ ἁγιοπνευματικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ.  Ἂν τὸ ἔργο αὐτὸ ἔχει εὐλογία καὶ Χάρη, θὰ προχωρήσει· διαφορετικὰ δὲν ἔχει λόγο ὑπάρξεως.

    Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου ὡς προστάτου τῆς Ἑταιρείας ἔγινε γιὰ δύο βασικοὺς λόγους.  Ἐν πρώτοις, γιατὶ ἡ περιώνυμη Μονὴ Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολη ἐπὶ τῆς ἰδικῆς του ἡγουμενίας ἔγινε περιώνυμο κέντρο γραμμάτων, "Κέντρο Ὀρθοδόξων Σπουδῶν", ἰδιαίτερα μὲ τὰ περίφημα ἀντιγραφικὰ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα διέσωσαν τοὺς θησυροὺς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς γραμματείας.  Ὑπῆρξε, κατόπιν, ἀταλάντευτος καὶ ἄκαμπτος ἀγωνιστὴς ὄχι μόνον ἐναντίον τῆς Εἰκονομαχίας ποὺ ἀπειλοῦσε νὰ ἀλλοιώσει καὶ νὰ ἀφανίσει τὸν γνήσιο ὀρθόδοξο πολιτισμὸ, ἐπηρεασμένη ἀπὸ ἄλλους πολιτισμοὺς, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τῆς προδοσίας τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου.

    Μακάρι ἡ Ἑταιρεία νὰ μπορέσει μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ βοήθεια τῶν Ἁγίων νὰ προσφέρει ἐλάχιστο μέρος τῶν ὅσων ὁ Ἅγιος Θεόδωρος προσέφερε.

    Μὲ χαρά, καὶ καλὲς ἐλπίδες ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν πίστη μας στὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Φῶς, τὴ Ζωὴ καὶ τὴν Ἀλήθεια, παραδίδουμε στὰ χέρια τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς Ἑταιρείας, το ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης Καταστατικό της.

Δεκέμβριος 1998

 

                                                                                        Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς
                                                                                                   Θεόδωρος Ζήσης   

ΑΡΘΡΟ  1

Ἐπωνυμία - ἕδρα

Ἱδρύεται σωματεῖο Ἐπιστημονικό -   πολιτιστικὸ, ὀνομαζόμενο  "Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ", μὲ ἕδρα τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης (Ἀρμενοπούλου 22, Τ.Κ. 546 35   Θεσσαλονίκη).


ΑΡΘΡΟ  2

Σκοποὶ καὶ στόχοι

Ἡ Ἑταιρεία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις, τὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τὴν τόνωση τῆς ἰδιοπροσωπείας των, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν ἀφομοιωτικὲς διαδικασίες.  Ἀποβλέπει ἐπίσης στὴν ἐπανατροφοδότηση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ περιορισθεῖ ὁ διαρκῶς ἐπεκτεινόμενος βαρβαρισμὸς τοῦ ὑλισμοῦ - καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιβάλλοντος.

Στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας περιλαμβάνεται ἐπίσης ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς τῶν μελῶν της καὶ ἡ βίωσή της κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση.

 

ΑΡΘΡΟ  3

Μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν

Ἡ ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας θὰ ἐπιδιωχθεῖ μὲ τὰ ἑξῆς:

α)  Μὲ τὴν ἔκδοση εἰδικοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ, σχετικῶν μονογραφιῶν καὶ μελετῶν, ἐκλαϊκευτικῶν ἐντύπων καὶ φυλλαδίων, ὡς καὶ μὲ τὴν ἐπανέκδοση δυσεύρετων καὶ ἀξιόλογων ἔργων παλαιῶν συγγραφέων.

β)   Μὲ τὴν  ἵδρυση ἐπιστημονικοῦ ἐρευνητικοῦ κέντρου, "Κέντρου Ὀρθοδόξων Σπουδῶν", τὸ ὁποῖο μὲ κατάλληλη ὀργάνωση καὶ στελέχωση ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητὲς θὰ προωθήσει τὴν ἔρευνα ἐπὶ σημαντικῶν τομέων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς, ἱστορίας, θεολογίας, γραμματείας, ἀρχαιολογίας, δικαίου, τέχνης, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση καὶ βαρύτητα στὴν σπουδὴ καὶ διδασκαλία τῆς ἁγιολογίας, τῆς λειτουργικῆς καὶ ὑμνογραφικῆς παραδόσεως, τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ὁρισμένων πρακτικῶν ὀρθοδόξων τεχνῶν, ὅπως τῆς ἁγιογραφίας, τῆς ξυλογλυπτικῆς τῆς κεντητικῆς καὶ ὑφαντικῆς, τῆς χαλευτικῆς καὶ ἀργυροχρυσοχοΐας, τῆς ἱεροραπτικῆς, τῆς συντήρησης εἰκόνων καὶ χειρογράφων, τῆς διακοσμητικῆς κτηρίων καὶ χώρων καὶ ἄλλων συναφῶν δραστηριοτήτων.

γ)  Μὲ τὸν καταρτισμὸ καὶ τὴν ἐκπόνηση ἐρευνητικῶν προγραμμάτων ἐπὶ σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων, ἰδιαίτερα γιὰ τὰ Μοναστήρια καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου καὶ τοῦ εὐρύτερου Ἑλληνισμοῦ.

δ)  Μὲ τὴ διοργάνωση διαλέξεων, ἡμερίδων καὶ ἐπιστημονικῶν συνεδρίων.

ε)  Μὲ τὴ χορήγηση ὑποτροφιῶν σὲ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἔρευνα σχετικῶν πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς Ἑταιρείας θεμάτων.

στ) Μὲ τὴν προετοιμασία ἐπιστημονικῶν στελεχῶν σὲ προπτυχιακὸ καὶ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο, τὰ ὁποῖα θὰ στελεχώσουν τοὺς τομεῖς δραστηριότητας τῆς Ἑταιρείας.

ζ)  Μὲ τὴν ἵδρυση καὶ ὀργάνωση βιβλιοθήκης ὀρθοδόξων πηγῶν καὶ ὀρθοδόξου βιβλιογραφίας.

η)  Μὲ τὴν ἔκδοση "Ὀρθοδόξου Ἐγκυκλοπαιδείας" πάνω σὲ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ γραμμὴ.

θ)  Μὲ τὴν ἐνίσχυση, ἠθικὴ καὶ οἰκονομική, συγγραφῆς βασικῶν ἐγχειριδίων καὶ συστηματικῶν ἔργων ὀρθοδόξου γραμμῆς γιὰ δυναμικότερη παρουσία τῆς ὀρθοδόξου βιβλιογραφίας στὸν Ἑλληνόφωνο χῶρο, ἀλλὰ καὶ στὸ μὴ Ἑλληνόφωνο μὲ μεταφράσεις τῶν ἔργων.

ι)  Μὲ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία παιδικῶν σταθμῶν καὶ σχολείων, τὰ ὁποῖα μὲ κατάλληλη ἐπιλογὴ διδακτικοῦ προσωπικοῦ, θὰ προσφέρουν τὰ ἀγαθὰ τῆς παιδείας ἀπὸ τὴν Ἑλληνοχριστιανικὴ ἐκπαιδευτικὴ παράδοση καὶ ἀγωγὴ καὶ θὰ μεταδίδουν ὄχι μόνο γνώσεις, ἀλλὰ παράλληλα θὰ διαμορφώνουν καὶ χαρακτῆρες.

ια) Μὲ τὴν ὑποβοήθηση τοῦ ἔργου τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν στὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ποὺ θὰ γίνει μὲ τὴ συγγραφὴ εἰδικῶν βιβλίων γιὰ τὸ δάσκαλο καὶ τὸν καθηγητὴ, ὡς καὶ διορθωτικῶν καὶ συμπληρωματικῶν βιβλίων αὐτῶν ποὺ διανέμονται ἀπὸ τὴν πολιτεία. 

ιβ)  Μὲ τὴν εὐαισθητοποίση τῶν ἁρμοδιῶν ὀργάνων τῆς πολιτείας στὴ λήψη κατάλληλων μέτρων, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἡ φθίνουσα καταστροφικὴ πορεία τῶν πρεσβυγενῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῶν ἐκεῖ Ὀρθοδόξων Μοναστηριῶν καὶ Παναγίων προσκυνημάτων.

ιγ)  Μὲ τὴν προβολὴ τοῦ μοναστικοῦ ἰδεώδους καὶ τὴν παντοία ἐνίσχυση τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἐκτός αὐτοῦ, ἰδιαίτερα στὸ χῶρο τῆς Παλαιστίνης καὶ τοῦ Σινᾶ, λόγῳ τοῦ μοναδικοῦ ρόλου τοῦ Μοναχισμοῦ στὴ βίωση καὶ διάσωση τῆς Ὀρθοδοξίας.

ιδ)  Μὲ τὴν παρακολούθηση, καταγραφὴ καὶ ἀξιολόγηση τῶν διεθνῶς δρομένων καὶ λεγομένων ὑπὲρ ἢ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τὴν παρουσίασή τους μέσῳ τῶν δημοσιεύσεων τῆς Ἑταιρείας, περιοδικῶν καὶ ἐκτάκτων.

ιε)   Μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν ποικίλων δεσμῶν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ὀρθοδόξους λαοὺς, ὥστε νὰ διατηρηθεῖ καὶ νὰ τονωθεῖ ἡ πανορθόδοξη ἑνότητα.

ιστ)  Μὲ τὴ χρήση τοῦ τύπου καὶ τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων τῆς Ἑταιρείας.

ιζ)  Μὲ τὴν ἀπονομὴ βραβείων καὶ διακρίσεων σὲ πρόσωπα ἢ συλλογικὰ ὄργανα γιὰ τὴν συμβολή τους, ὑλικὴ ἢ πνευματικὴ, στὴν βίωση καὶ ἐνίσχυση τῆς Ὀρθοδοξίας.

ιη)   Μὲ τὴν συνεργασία μὲ μεμονωμένα πρόσωπα, ἐπιστήμονες καὶ ἐπιχειρηματίες, καὶ ἄλλα πρόσωπα τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὴν προώθηση καὶ ἐνίσχυση τῶν στόχων καὶ τῶν προγραμμάτων τῆς Ἑταιρείας.

ιθ)   Μὲ τὴν συνεργασία ἐπίσης μὲ ὁμοειδεῖς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ἱδρύματα τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

κ)    Μὲ τὴν ἵδρυση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων.

κα)  Μὲ τὴν ἵδρυση Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν γιὰ τὴν προώθηση τῶν σκοπῶν της.

κβ)  Μὲ τὴν ἀνάληψη, τέλος οἱασδήποτε πρωτοβουλίας καὶ τὴ χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, ποὺ προωθεῖ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς Ἑταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ  4

Μέλη τῆς Ἑταιρείας

Τὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας εἶναι Ἕλληνες πολίτες καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ποὺ λειτουργοῦν μὲ γνώμονα τὰ δόγματα, τοὺς κανόνες καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, διακρίνονται δὲ σὲ τακτικὰ καὶ ἐπίτιμα.

Τακτικὰ μέλη ἐγγράφονται ὅσοι καὶ ὅσες κατοικοῦν στὴν Θεσσαλονίκη ἢ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ μποροῦν νὰ συμμετάσχουν ἐνεργὰ στὶς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων της.

Ἐπίτιμα μέλη ἐκλέγονται ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση, μὲ πρόταση τοῦ Δ.Σ., ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς πολιτείας, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐν γένει ζωῆς, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ συντελέσουν ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ στὴν προαγωγὴ τοῦ ἔργου τῆς Ἑταιρείας ἢ ἐπέδειξαν ἤδη ζῆλο καὶ συνέβάλαν στὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων της.

 

ΑΡΘΡΟ  5

Ἐγγραφή, ὑποχρεώσεις, δικαιώματα, διαγραφὴ μελῶν 

Ἡ ἐγγραφὴ τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας γίνεται μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μετὰ ἀπὸ αἴτηση τοῦ ὑποψηφίου μέλους καὶ σύμφωνη ἐνυπόγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον ἀπὸ τὰ τακτικὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας.  Τὸ Δ.Σ. εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἀποφανθεῖ σχετικὰ στὴν πρώτη, τακτικὴ ἢ ἔκτακτη, συνεδρία μετὰ τὴν ὑποβολὴ τῆς αἴτησης.

Γιὰ τὴν ἐγγραφὴ του, μετὰ τὴν ἔγκριση τῆς αἴτησης, κάθε νέο μέλος καταβάλλει ἐφ' ἅπαξ τρεῖς χιλιάδες (3.000) δραχμές, ἐνῶ ἡ ἐτήσια συνδρομὴ καθορίζεται στὶς τρεῖς χιλιάδες (3.000) δραχμές.  Τὰ ποσὰ αὐτὰ δύνανται νὰ αὐξομειώνονται μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ἢ τοῦ Δ.Σ.

Μέλος ποὺ δὲν ἐκπληρώνει τὶς οἰκονομικές του ὑποχρεώσεις πρὸς τὴν Ἑταιρεία σὲ διάστημα πέραν τῶν δύο ἐτῶν διαγράφεται μὲ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ.

Μέλος τὸ ὁποῖο ἐνεργεῖ ἐναντίον τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας διαγράφεται μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης.

Τὰ τακτικὰ μέλη δικαιοῦνται νὰ παρίστανται στὶς συνεδρίες τῆς Γενικῆς Συνέλευσης, νὰ λαμβάνουν τὸν λόγο, νὰ ψηφίζουν σὲ ὅλα τὰ θέματα, νὰ ἐκλέγουν καὶ νὰ ἐκλέγονται.  Κάθε μέλος δικαιοῦται νὰ θέσει ὑποψηφιότητα στὶς ἐκλογές γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. μετὰ παρέλευση ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν ἐγγραφή του στὴν Ἑταιρεία, μὲ ὑποχρέωση νὰ εἶναι τακτοποιημένο οἰκονομικά. 

Τὰ ἐπίτιμα μέλη ἔχουν ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν τακτικῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ τοῦ ἐκλέγεσθαι.

Κάθε μέλος δικαιοῦται νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἰδιότητα μέλους τῆς Ἑταιρείας μὲ ἔγγραφη δήλωσή του πρὸς τὸ Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ  6

Πόροι τῆς Ἑταιρείας

Πόροι τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ δικαιώματα ἐγγραφῆς καὶ οἱ ἐτήσιες συνδρομὲς τῶν μελῶν, προαιρετικές εἰσφορὲς τῶν μελῶν ἢ τρίτων, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, ἐπιχορηγήσεις, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν δημοσιευμάτων καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔσοδο περιέρχεται νόμιμα στὴν Ἑταιρεία ἢ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση περιουσιακῶν της στοιχείων.

Τὸ Δ.Σ. ὑποχρεώνεται νὰ καταθέτει τὰ χρήματα τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐπ' ὀνόματί της σὲ Τράπεζα ἢ στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο.  Ἡ ἀκίνητη περιουσία τοῦ Σωματείου ἀποκτᾶται, μεταβιβάζεται ἢ πωλεῖται γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Σωματείου,  μόνο κατόπιν αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.  Τὰ κεφάλαια τοῦ Σωματείου διατίθενται μόνο κατόπιν αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ποὺ καταχωρεῖται στὰ Πρακτικά αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τοῦ Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ  7

Διοίκηση - Διοικητικὰ ὄργανα

Τὰ διοικητικὰ ὄργανα τῆς Ἑταιρείας εἶναι:

α) Ἡ Γενικὴ Συνέλευση (Γ.Σ.)

β) Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ) Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή (Ἐ.Ἐ.)

Διάφορα ἄλλα ὄργανα καὶ ἐπιτροπὲς μποροῦν  νὰ συσταθοῦν εἴτε μὲ τὸν ἐσωτερικὸ κανονισμὸ (ποὺ συντάσσεται μὲ ἔγκριση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης) εἴτε μεμονωμένα μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ  8

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση 

Λειτουργία καὶ ἁρμοδιότητες

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση εἶναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ἑταιρείας δυνάμενο νὰ λάβει κάθε ἀπόφαση μέσα στὰ πλαίσια τῶν νόμων.  Συνέρχεται τακτικὰ μία φορὰ τὸ χρόνο, κατὰ τὸ μήνα Ὀκτώβριο, καὶ ἔκτακτα, ὅταν αὐτὸ κριθεῖ ἀναγκαῖο ἀπὸ τὸ Δ.Σ. ἢ ζητηθεῖ ὁποτεδήποτε ἐγγράφως ἀπὸ τὰ 2/5 τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας, ἀναγραφομένων στὴν αἴτηση καὶ τῶν θεμάτων ποὺ πρέπει νὰ συζητηθοῦν.

Στὴν τελευταία περίπτωση τὸ Δ.Σ. εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ συγκαλέσει Γενικὴ Συνέλευση ἐντὸς δεκαπέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ αἰτήματος.

Ἡ σύγκληση τῆς Γ.Γ. ἀνακοινώνεται πρὶν ἀπὸ ὀκτώ (8) ἡμέρες μὲ γραπτὴ πρόσκληση πρὸς τὰ μέλη, στὴν ὁποία  ἀναγράφονται ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Τὶς ἐργασίες τῆς Γ.Σ. διευθύνει ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ., ἐκτὸς τοῦ τμήματος ἐκείνου ποὺ ἀφορᾶ στὴν λογοδοσία καὶ στὴν ἔκθεση πεπραγμένων τοῦ Δ.Σ. , ὡς καὶ στὴ διενέργεια ἐκλογῶν.  Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐκλέγεται ἀπὸ τοὺς παρισταμένους τριμελὲς Προεδρεῖο (Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή).

Ἡ Γ.Σ. βρίσκεται σὲ ἀπαρτία, ἐφ' ὅσον συμμετέχουν σ'αὐτὴν τὸ 1/3 τῶν ταμειακῶς τακτοποιημένων μελῶν.  Ἂν  αὐτὸ δὲν ἐπιτευχθεῖ ἐπαναλαμβάνεται ἡ Γ.Σ. τὴν ἐπόμενη ἑβδομάδα, τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὥρα καὶ στὸν ἴδιο τόπο, χωρὶς ἄλλη εἰδοποίηση, ὁπότε ὑπάρχει ἀπαρτία ὁσαδήποτε μέλη καὶ ἂν παραστοῦν.

Ἡ ψηφοφορία γιὰ ἐκλογὴ Δ.Σ. καὶ Ἐ.Ἐ., καθὼς καὶ ἐπὶ προσωπικῶν θεμάτων, γίνεται μυστικά, ἐνῶ ὅλες οἰ ἄλλες ψηφοφορίες εἶναι φανερὲς καὶ γίνονται μὲ ἀνάταση τοῦ χεριοῦ.  Οἱ ἐκλογές γίνονται μὲ ἑνιαῖα ψηφοδέλτια.

Στὶς ἁρμοδιότητες τῆς Γ.Σ. περιλαμβάνονται:

α)  Ἡ ἔγκριση ἢ ἀπόρριψη τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ ἀπερχόμενου Δ.Σ.

β)  Ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀπερχόμενου Δ.Σ. ἀπὸ κάθε εὐθύνη ὡς πρὸς τὴ διοίκηση τῆς Ἑταιρείας καὶ τὴ διαχείριση τῶν πόρων της.

γ)  Ἡ ἔγκριση τοῦ προγράμματος δραστηριοτήτων καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἐπομένου ἔτους.

δ)  Ἡ ἐκλογὴ τριμελοῦς Προεδρείου (Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς) γιὰ τὴ διενέργεια ἐκλογῶν.

ε)  Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ καταστατικοῦ καὶ τὴ διάλυση τῆς Ἑταιρείας.

στ) Ἡ διαγραφή μελῶν στὶς προβλεπόμενες περιπτώσεις.

ζ)  Ἡ αὐθεντικὴ ἑρμηνεία τῶν ὅρων τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

η)  Ἡ ἀπόφαση γιὰ κάθε ἄλλο θέμα ποὺ δὲν ἀνατίθεται ρητῶς σὲ ἄλλο ὄργανο.

 

ΑΡΘΡΟ  9

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ἐκλογή - Συγκρότηση - Λειτουργία - Ἁρμοδιότητες

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ἀπὸ ἑπταμελές Δ.Σ. ποὺ ἐκλέγεται ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση μὲ μυστικὴ ψηφοφορία γιὰ πέντε (5) χρόνια.  Ὑποψηφιότητα μπορεῖ νὰ θέσει κάθε μέλος, ταμειακῶς τακτοποιημένο, τὸ ἀργότερο τρεῖς ἐργάσιμες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές κατὰ τὴ διαδικασία τοῦ ἄρθρου 16.  Γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀπαιτεῖται σχετικὴ πλειοψηφία.  Σὲ περίπτωση ἰσοψηφίας γίνεται κλήρωση.  Ἡ ἐπανεκλογὴ ἐπιτρέπεται ἀπεριόριστα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ (7) πλειοψηφίσαντες, κατὰ σειρὰ ψήφων προτιμήσεως, οἱ ὁποῖοι θὰ συγκροτήσουν τὸ Δ.Σ., ἐκλέγονται συγχρόνως καὶ οἱ ἐπόμενοι τρεῖς (3) κατὰ σειρά, ὡς ἀναπληρωματικὰ μέλη τοῦ Δ.Σ.

Μὲ πρόσκληση τοῦ πλειοψηφίσαντος συμβούλου συνέρχονται ἐντὸς δεκαημέρου (10) ἀπὸ τὴν ἐκλογή τους οἱ ἐκλεγέντες σύμβουλοι γιὰ νὰ συγκροτηθοῦν σὲ σῶμα.  Στὴ συνεδρία αὐτὴ μὲ μυστικὴ ψηφοφορία ἐκλέγονται: Ὁ Πρόεδρος, ὁ Ἀντιπρόεδρος, ὁ Γενικὸς Γραμματέας, ὁ Ταμίας καὶ ὁ Ἔφορος.

Μέχρι τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων ἀπὸ τὴ νέα Διοίκηση ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσκεῖ τὰ καθήκοντα ἡ παλαιά.

Τὸ Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικὰ μία φορὰ τὸ τρίμηνο καὶ ἔκτακτα, ὅταν κριθεῖ ἀναγκαῖο ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἢ ζητηθεῖ μὲ αἴτηση τριῶν (3) μελῶν του, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ἔγγραφη καὶ νὰ ἀναφέρει τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν.  Τὸ Δ.Σ. βρίσκεται σὲ ἀπαρτία, ἂν παρίστανται στὴ συνεδρία τέσσερα (4) ἀπὸ τὰ μέλη του.  Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μὲ πλειοψηφία καὶ σὲ περίπτωση ἰσοψηφίας ἰσχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ προεδρεύοντος.  Μέλος τοῦ Δ.Σ. ποὺ ἀπουσιάζει ἐπὶ τρεῖς (3) συνεχεῖς συνεδρίες, χωρὶς εὔλογη αἰτία, θεωρεῖται ὅτι ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση του καὶ ἀναπληρώνεται ἀπὸ τὸν πρῶτο ἀναπληρωματικὸ σύμβουλο.  Προηγουμένως, καλεῖται ἐγγράφως νὰ δώσει στὸ Δ.Σ. ἐξηγήσεις γιὰ τὶς ἀπουσίες του.

Τὸ Δ.Σ. ἔχει τὶς ἑξῆς ἁρμοδιότητες: 

α) Ἀποφασίζει καὶ ἐνεργεῖ , σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ, γιὰ ὁποιδήποτε ζήτημα, ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἑταιρεία.

β) Ἐκτελεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Γ.Σ.

γ) Διαχειρίζεται τὴν περιουσία τῆς Ἑταιρείας ἐγκρίνοντας καὶ καθορίζοντας τὶς δαπάνες.

δ) Συντάσσει τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὸν ἀπολογισμὸ καὶ τοὺς ὑποβάλλει στὴ Γ.Σ.

ε) Μέχρι τὴν ἔγκριση τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ δημιουργεῖ ἐπιτροπὲς γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας.

στ)Ἀποφασίζει γιὰ τὴν ἐγγραφὴ νέων μελῶν καὶ προτείνει τὴν ἐκλογὴ ἐπιτίμων.

ζ) Μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἐπίλυση ὁποιουδήποτε ζητήματος, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ δὲν ἀνήκει στὶς ἁρμοδιότητες τῆς Γ.Σ. καὶ τῆς Ἐ.Ἐ. 

η) Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ ὑπερισχύσουν τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, οἱ ὁποῖες καὶ ἀποτελοῦν τὴν ὑπέρτατη θέληση τῆς Ἑταιρείας καὶ διαμορφώνονται ἐλεύθερα, πάντοτε ὅμως μέσα στὰ πλαίσια τῶν νόμων.

 

ΑΡΘΡΟ  10

Ἁρμοδιότητες καὶ καθήκοντα τοῦ Προέδρου

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.:

α) Συγκαλεῖ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴ Γ.Σ. καὶ προεδρεύει στὶς  συνεδριάσεις τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις λογοδοσίας ἢ ἀρχαιρεσιῶν κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ Γ.Σ. μὲ ἀνάταση τῶν χειρῶν ἐκλέγει ἐκ τῶν προτέρων τριμελὲς Προεδρεῖο (Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή).

β) Καταρτίζει μαζὶ μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τὴν ἡμερήσια διάταξη τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ. καὶ τῆς Γ.Σ.

γ) Ὑπογράφει ὅλα τὰ ἔγγραφα μαζὶ μὲ τὸ Γενικὸ Γραμματέα.

δ) Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρεία γιὰ ὅλες τὶς σχέσεις καὶ ὑποθέσεις της ἐνώπιον κάθε διοικητικῆς καὶ δικαστικῆς ἀρχῆς.

ε) Φροντίζει γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τῆς Γ.Σ. καὶ τοῦ Δ.Σ. καὶ γιὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ, ὅταν αὐτὸς ἐγκριθεῖ.

 

ΑΡΘΡΟ  11

Ἀναπλήρωση τοῦ Προέδρου

Σὲ περίπτωση ἀπουσίας ἢ κωλύματος τὸν Πρόεδρο ἀναπληρώνει  ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ αὐτὸν ὁ Γενικὸς Γραμματέας.  Σὲ περίπτωση ἀδυναμίας τῶν ἀνωτέρων τριῶν τὴν ἀναπλήρωση ἀναλαμβάνει τὸ ἀρχαιότερο ἀπὸ τὰ τέσσερα ἄλλα μέλη τοῦ Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ  12

Ἁρμοδιότητες καὶ καθήκοντα Γενικοῦ Γραμματέα

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Δ.Σ.:

α) Καταρτίζει μαζὶ μὲ τὸν Πρόεδρο τὴν ἡμερήσια διάταξη τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ. καὶ τῆς Γ.Σ., διεξάγει τὴν ἀλληλογραφία καὶ συνυπογράφει ὅλα τὰ ἐξερχόμενα ἔγγραφα, συντάσσει τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ. καὶ τῆς Γ.Σ., μὲ ἐξαίρεση τὶς περιπτώσεις λογοδοσίας ἢ ἐκλογῶν.

β) Τηρεῖ καὶ φυλάσσει τὰ πρακτικά, τὸ μητρῶο μελῶν καὶ τὴ σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας.  Εἶναι ὑπεύθυνος ἐπίσης γιὰ τὴ φύλαξη τοῦ ἀρχείου καὶ ἔχει τὴν φροντίδα γιὰ τὴν εὐπρέπεια τῶν γραφείων τῆς Ἑταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ  13

Ἁρμοδιότητες καὶ καθήκοντα τοῦ Ταμία

Ὁ Ταμίας:

α) Εἰσπράττει μὲ διπλότυπες ἀποδείξεις τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ τὶς συνδρομὲς τῶν μελῶν καὶ ὅλες γενικῶς τὶς εἰσφορὲς καὶ δωρεὲς ὑπὲρ τῆς Ἑταιρείας.

β) Τηρεῖ τὰ ἀπαιτούμενα βιβλία καὶ στοιχεῖα γιὰ τὰ ἔσοδα-ἔξοδα καὶ κάνει τὶς πληρωμὲς μὲ χρηματικὰ ἐντάλματα προσυπογεγραμμένα καὶ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο.  Πραγματοποιεῖ ἀναλήψεις ἀπὸ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς τῆς Ἑταιρείας, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἐξουσιοδότηση τοῦ Προέδρου.

γ) Καταθέτει ἀμελητὶ στὴν Τράπεζα κάθε ποσό, πέρα ἀπὸ τὸ ὅριο ποὺ ἑκάστοτε ὁρίζεται ἀπὸ τὸ Δ.Σ.

δ) Τὸν Δεκέμβριο κάθε ἔτους σὲ συνεργασία μὲ τὸν  Πρόεδρο καὶ μετὰ ἀπὸ σχετικὴ συζήτηση στὸ Δ.Σ. ἑτοιμάζει τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ ἐπομένου ἔτους καὶ τὸν Ἰανουάριο τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ προηγουμένου.  Ταυτοχρόνως κλείνει τὰ λογιστικὰ βιβλία καὶ τὰ παραδίδει στὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ ἔλεγχο καὶ ἔγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ  14

Ἁρμοδιότητες καὶ καθήκοντα τοῦ Ἐφόρου

Ὁ Ἔφορος ἐποπτεύει στὶς γενικὲς δραστηριότητες τῆς  Ἑταιρείας.  Τὸ Δ.Σ. καθορίζει τὶς ἐπὶ μέρους ἁρμοδιότητες τοῦ Ἐφόρου ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς Ἑταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ  15

Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ

Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι τριμελής, μὲ δύο ἀναπληρωματικὰ μέλη, καὶ ἐκλέγεται μαζὶ μὲ τὸ Δ.Σ. γιὰ πέντε (5) ἔτη, εἴτε σὲ κοινὰ ψηφοδέλτια εἴτε σὲ χωριστά, κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ.

Ἐκλέγει ἀπὸ τὰ μέλη της Πρόεδρο καὶ Γενικὸ Γραμματέα καὶ εἶναι ἁρμόδια γιὰ τὴν ἄσκηση ἐλέγχου στὴν οἰκονομικὴ διαχείρηση τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν ὑποβολὴ  σχετικῆς ἔκθεσης τῆς Γ.Σ. κάθε ἔτος.  Ἂν ὑπάρχει διαφωνία στὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἔκθεσης, τὸ μέλος ποὺ διαφωνεῖ συντάσσει ξεχωριστὴ Ἔκθεση.  Ἡ τελικὴ κρίση ἀνήκει στὴν Γ.Σ.

Γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἐλέγχου ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ καλεῖται ἐγγράφως ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἢ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τῆς Ἑταιρείας μέσα στὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Ἰανουαρίου κάθε ἔτους.  Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν κληθεῖ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας ζητεῖ μὲ δικό της ἔγγραφο πρὸς τὸ Δ.Σ. τὴν παράδοση τῶν βιβλίων γιὰ ἔλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ  16

Ἐκλογές - Ἐκλογικὸ σύστημα

Γιὰ τὴν διενέργεια τῶν ἐκλογῶν ἐκλέγεται κατὰ τὴν ἐκλογικὴ Γ.Σ. τριμελὲς Προεδρεῖο (Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή) σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος.  Ἂν ἡ Γ.Σ. εἶναι μικτή, ἔχει δηλαδὴ καὶ ἄλλα θέματα ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐκλογές, τὸ τμῆμα ποὺ δὲν ἀφορᾶ στὶς ἐκλογὲς προεδρεύεται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ ἀπερχομένου Δ.Σ.

Τὰ μέλη τοῦ τριμελοῦς Προεδρείου (Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς), ποὺ ἐκλέγονται φανερὰ, μὲ ἀνάταση τοῦ χεριοῦ, δὲν μποροῦν νὰ εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν Ἐ.Ἐ.

Οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὴν Ε.Δ. ὑποβάλλουν σχετικὴ ἔγγραφη δήλωση τὸ ἀργότερο τρεῖς ἐργάσιμες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία σύγκλησης τῆς Γ.Σ. μὲ ποινὴ ἀποκλεισμοῦ ἂν δὲν τηρηθεῖ αὐτὴ ἡ προθεσμία.  Στὴν ἔγγραφη δήλωση πρέπει νὰ δηλώνεται ἀπὸ τὸν ὑποψήφιο ὅτι δὲν ἀνήκει σὲ οἱανδήποτε ὀργάνωση ἢ αἵρεση ἀντικείμενη πρὸς τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας (ὡς λ.χ. μασωνισμός, χιλιασμός, ΚΕΦΕ, οἰκουμενισμός, λάϊονς, ρόταρυ κτλ).  Ἡ δήλωση πρέπει νὰ περιέχει τὸ ὀνοματεπώνυμο, τὴ διεύθυνση κατοικίας καὶ τό ἐπάγγελμα τοῦ ὑποψηφίου.  Οἱ ἀνακηρυσσόμενοι ὡς ὑποψήφιοι ἀπὸ τὸ Δ.Σ. καταχωροῦνται μὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ ἐπωνύμων σὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο.

Μετὰ τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων καὶ τὸν καθορισμὸ τῆς σειρᾶς ἐπιτυχίας κάθε συμβούλου μὲ βάση τοὺς σταυροὺς προτίμησης, συντάσσεται πρακτικό, στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται ὅσοι ἐκλέγονται γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ γιὰ τὴν Ἐ.Ἐ. ὅπως καὶ οἱ ἀναπληρωματικοὶ.

Κάθε μέλος δικαιοῦται νὰ ἐκφράσει τὴν προτίμησή του μὲ σταυρό (+) στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος τοῦ ὀνοματεπωνύμου τοῦ ὑποψηφίου στὸ ψηφοδέλτιο, ψηφίζοντας μέχρι καὶ ἑπτὰ ὑποψηφίους.  Ἂν κατὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψηφοδελτίων εὑρεθοῦν περισσότεροι τῶν ἑπτὰ σταυρῶν προτίμησης, τὸ ψηφοδέλτιο θὰ εἶναι μὲν ἔγκυρο, ἀλλὰ δὲν θὰ ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν κανένας σταυρὸς προτιμήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ  17

Ἡ σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας

Ἡ σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας φέρει στὸ μέσο τὴν μορφὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ κυκλικὰ τὴν ἐπιγραφή "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ", τὴν ἕδρα καὶ τὸ ἔτος ἵδρυσης.

 

ΑΡΘΡΟ  18

Εἰδικὲς διατάξεις

Τροποποίηση Καταστατικοῦ.  Διάλυση Ἑταιρείας

Γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀπαιτεῖται πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τῶν παρόντων καὶ ταμειακῶς τακτοποιημένων μελῶν, ἡ δὲ ἀπαρτία χρειάζεται τὸ 1/2 τῶν ταμειακῶς τακτοποιημένων μελῶν, σὲ Γενικὴ Συνέλευση ποὺ συγκαλεῖται ἀπὸ τὸ Δ.Σ. εἰδικὰ διὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἢ μετὰ ἀπὸ ἔγγραφη αἴτηση εἴκοσι τουλάχιστον τακτικῶν μελῶν.

Ἡ Ἑταιρεία διαλύεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ ὁρίζει ὁ νόμος, μὲ ἀπόφαση εἰδικὰ συγκαλούμενης Γενικῆς  Συνέλευσης, μὲ πλειοψηφία τῶν τριῶν τετάρτων τῶν παρόντων καὶ δικαιουμένων ψήφου μελῶν καὶ μὲ ποσοστὸ ἀπαρτίας τὸ1/2 τοῦ συνόλου τῶν μελῶν, τακτικῶν καὶ ἐπιτίμων.  Ἡ σύγκληση τῆς Γενικῆς Συνέλευσης γίνεται εἴτε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Δ.Σ., εἴτε μὲ ἔγγραφη αἴτηση τριάντα (30) τουλάχιστον τακτικῶν μελῶν.  Ἐὰν διαλυθεῖ ἡ Ἑταιρεία, ὅλη της ἡ περιουσία περιέρχεται στὸ μέλλον νὰ ἱδρυθεῖ "Κέντρο Ὀρθοδόξων Σπουδῶν", ἂν αὐτὸ δὲν ἱδρυθεῖ στὰ σχολεῖα ποὺ θὰ ἱδρύσει ἡ Ἑταιρεία, καί, ἂν καὶ αὐτὰ δὲν ἱδρυθοῦν, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΘΡΟ  19

Προσωρινὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ἡ Ἑταιρεία διευθύνεται ἀπὸ Τριμελὴ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς 1) Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση, 2) Πρόδρομο Βασματζίδη καὶ 3) Γεώργιο Γεωργούδα, μέχρι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὴ Γ.Σ., ποὺ πρέπει νὰ συγκληθεῖ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ τῆς Ἑταιρείας στὸ βιβλίο σωματείων τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΘΡΟ  20

Τελικὴ Διάταξη

Ὁ,τιδήποτε δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ παρόντος, ρυθμίζεται σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς διατάξεις τῆς περὶ σωματείων νομοθεσίας.

 

ΤΑ  ΙΔΡΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

(Ἀκολουθεῖ κατάλογος τῶν 63 ἱδρυτικῶν μελῶν, μὲ ὀνοματεπώνυμα, διευθύνσεις καὶ ὑπογραφὴ αὐτῶν).

 Στοιχεῖα Δικαστικῆς Ἀπόφασης 

Στὸ Δελτίο Δικαστικῶν Δημοσιεύσεων, τόμος ΞΗ', Παρασκευὴ 17  Ἰουλίου 1998, ἀριθμ. φύλ. 7989, καταχωρίζεται ἡ κατωτέρω ἀπόφαση:

 
9554/Α

Μὲ τὴν 15.462/1998 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ἀναγνωρίστηκε τὸ σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη καὶ σκοπὸ (μὴ κερδοσκοπικό) τὴν μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ σὲ ὅλες τὶς  ἐκφάνσεις, τὴν προβολή, καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καθὼς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὶς ἄφθαρτες καὶ σωτήριες ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας.

                                                                                                     Ὁ Πληρεξούσιος Δικηγόρος

                                                                                            ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Π. ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑταιρείας, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, εἶναι ἑπταμελές. Σήμερα συγκροτεῖται ὡς ἑξῆς:

 

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ἀντιπρόεδρος: Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος

Γεν. Γραμματεύς: Ἄννα Καραμανίδου

Ταμίας: Μαρία Θεοδοσίου

Ἔφορος: Σουλτάνα Λάμπρου

Μέλη:  Πρόδρομος Βασματζίδης,

             Δημήτριος Μαυρίδης
Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 13/07/2024 11:16:35 πμ